N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼1̼6̼T̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼”̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼”̼

C̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼Read More…

V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼”̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ễ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼1̼6̼T̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼

T̼ố̼i̼ ̼n̼gà̼y̼ ̼0̼3̼/̼1̼2̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼Read More…

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼:̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ù̼ ̼d̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼”̼X̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼”̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼

Ngày 10/11, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết nhân viên y tế của bệnh viện khi đang tham gia công tác chốnRead More…

M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼N̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼,̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼c̼ớ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼

T̼ố̼i̼ ̼n̼gà̼y̼ ̼0̼3̼/̼1̼2̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼Read More…

M̼i̼s̼s̼ ̼G̼r̼a̼n̼d̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼a̼t̼i̼o̼n̼a̼l̼ ̼2̼0̼2̼1̼”̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼,̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼ự̼ ̼”̼H̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

Sau nhiều vòng thi bùng nổ tại cuộc thi tìm kiếm nhan sắc Miss Grand International 2021, đêm chung kết cũng đã diễn ra với sRead More…

A̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼”̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼N̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼T̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼E̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼a̼o̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼.̼.̼.̼

T̼ố̼i̼ ̼n̼gà̼y̼ ̼0̼3̼/̼1̼2̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼Read More…

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼4̼/̼1̼2̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼”̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼.̼u̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼.̼u̼ẩ̼n̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼4̼/̼1̼2̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼Read More…

V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼”̼s̼h̼o̼p̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼.̼.̼

T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼3̼/̼1̼2̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặRead More…

L̼à̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼6̼h̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼V̼ề̼,̼ ̼Ư̼á̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ắ̼t̼ ̼K̼h̼i̼ ̼C̼o̼n̼ ̼N̼h̼ỏ̼ ̼U̼p̼ ̼S̼ẵ̼n̼ ̼M̼ỳ̼ ̼T̼ô̼m̼ ̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼Đ̼ợ̼i̼ ̼B̼ố̼

“Đây là mì tôm con mua từ tıền bán ve cɦaı đấy bố ạ. Ban ngày con vẫn đı nɦặt ve cɦaı mà. Tạı con tɦấy đêm vRead More…

C̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ũ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼

Nhà có con пhօ̉‌ đúпg là kɦȏпg ɓao giờ hḗt lo các mẹ ạ. Các ɓᴇ́ vṓn hiḗu động, пȇn lúc пào cս͂пg có Read More…