Thua tha cờ bạc Bố bế con nhỏ lên cầu doạ sẽ tự tử để ép người nhà bán đất trả nợ cho mình

Uncategorized

ᴅᴏ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ sᴀᴜ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴᴏ̛̣ ɴᴀ̂̀ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴏ̂ᴍ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴍᴏ̛́ɪ 5 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʏ́ ᴆɪ̣ɴʜ ɴʜᴀ̉ʏ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̣ ᴠᴀ̂̃ɴ. ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴀʏ, ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ.

ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 15/10, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴜ̛ɴɢ ᴘʜᴜ́, ǫᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ́ɪ ʀᴀ̆ɴɢ, ᴛᴘ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̛ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, sᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 10ʜ15′, ᴀɴʜ ʟ.ᴛ.ᴘ (29 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ ǫᴜᴀ̣̂ɴ ᴏ̂ ᴍᴏ̂ɴ, ᴛᴘ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̛) ᴏ̂ᴍ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉ ᴍᴏ̛́ɪ 5 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̛ ᴠᴏ̛́ɪ ʏ́ ᴆɪ̣ɴʜ ɴʜᴀ̉ʏ sᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴠᴀ̂̃ɴ.

sᴀᴜ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴏ̂ᴍ ᴄᴏɴ ɴʜᴀ̉ʏ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̛ ᴛᴜ̛̣ ᴠᴀ̂̃ɴ – ᴀ̉ɴʜ 1
ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ᴍ ᴄᴏɴ ᴆɪ̣ɴʜ ɴʜᴀ̉ʏ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̛ ᴛᴜ̛̣ ᴠᴀ̂̃ɴ (ᴀ̉ɴʜ: ᴄᴛᴠ).

ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴇ̂ɴ ɢᴏ̣ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴜ̛ɴɢ ᴘʜᴜ́. ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂, ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̉.

sᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪᴏ̛̀ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴜ̛ɴɢ ᴘʜᴜ́, ᴀɴʜ ᴘ. ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉ ᴆɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ.

ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ᴀɴʜ ᴘ. ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ, ᴅᴏ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴏ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄʜɪ ᴛʀᴀ̉ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʙᴇ̂ɴ ᴠᴏ̛̣, ɴɢʜɪ̃ ǫᴜᴀ̂̃ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴀɴʜ ᴘ. ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉ ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ʏ́ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴜ̛̣ ᴠᴀ̂̃ɴ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ, ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ʀᴀ̆ɴ, ᴀɴʜ ᴘ. ᴆᴀ̃ ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪ̃ɴʜ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ, ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.