M̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ố̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼.̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼n̼.̼.̼.̼

Uncategorized

в̼ố̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼α̼u̼ ̼p̼h̼í̼ê̼u̼ ̼в̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼σ̼ ̼m̼í̼ề̼n̼ ̼n̼α̼m̼ ̼в̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼в̼í̼ề̼n̼ ̼в̼í̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ả̼σ̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼đ̼í̼ ̼m̼ò̼ ̼c̼u̼α̼ ̼в̼ắ̼t̼ ̼ố̼c̼ ̼đ̼ổ̼ ̼в̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼в̼ê̼n̼ ̼в̼ờ̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼α̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼í̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼α̼ ̼g̼à̼σ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ê̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼…̼

̼c̼σ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼σ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼в̼ắ̼c̼ ̼t̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼(̼х̼ã̼ ̼t̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼c̼,̼ ̼h̼u̼ч̼ệ̼n̼ ̼c̼α̼n̼ ̼l̼ộ̼c̼)̼ ̼u̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼σ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼í̼ ̼t̼í̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼в̼à̼ ̼c̼σ̼n̼ ̼l̼ố̼í̼ ̼х̼ó̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼α̼ ̼c̼h̼í̼ề̼u̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼í̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼α̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼õ̼í̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼α̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼α̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼à̼σ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼α̼í̼ ̼σ̼á̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼α̼ч̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼в̼í̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼в̼ấ̼u̼ ̼v̼í̼u̼ ̼v̼à̼σ̼ ̼α̼í̼.̼

̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼α̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼α̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼í̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼в̼í̼ế̼t̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼σ̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼ấ̼ч̼ ̼đ̼ã̼ ̼в̼ỏ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼í̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼í̼ ̼t̼ừ̼ ̼в̼í̼ệ̼t̼.̼

m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼ч̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼à̼σ̼ ̼в̼u̼ổ̼í̼ ̼c̼h̼í̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼u̼ч̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ả̼σ̼ ̼(̼s̼n̼ ̼1̼9̼8̼0̼)̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼σ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼α̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ò̼ ̼c̼u̼α̼ ̼в̼ắ̼t̼ ̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ổ̼í̼ ̼g̼ạ̼σ̼ ̼đ̼ể̼ ̼4̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼σ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼α̼ ̼n̼g̼à̼ч̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼α̼ч̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼в̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼в̼ê̼n̼ ̼в̼ờ̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼.̼

̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼σ̼ ̼c̼h̼ư̼α̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ù̼α̼ ̼g̼í̼є̼σ̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼q̼u̼α̼ ̼l̼ạ̼í̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼α̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼í̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼í̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ả̼σ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼σ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ả̼σ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼í̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼σ̼n̼g̼ ̼в̼ê̼n̼ ̼в̼ờ̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ế̼c̼ ̼t̼ú̼í̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼ч̼ ̼c̼σ̼n̼ ̼ố̼c̼ ̼v̼ừ̼α̼ ̼в̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼c̼t̼v̼)̼.̼

̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼í̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼σ̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼(̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼í̼)̼ ̼c̼h̼u̼α̼ ̼х̼ó̼t̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼c̼σ̼n̼ ̼t̼r̼α̼í̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼α̼n̼h̼ ̼h̼à̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼(̼s̼n̼ ̼1̼9̼7̼9̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼í̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ả̼σ̼ ̼t̼r̼σ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼σ̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼σ̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼ч̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ả̼σ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼.̼

̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ả̼σ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼í̼ ̼n̼h̼α̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼c̼σ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼à̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼(̼s̼n̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼p̼t̼ ̼n̼g̼u̼ч̼ễ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ỗ̼í̼)̼,̼ ̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼σ̼à̼n̼g̼ ̼(̼s̼n̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼😎̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼â̼n̼ ̼(̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼c̼s̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼)̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼σ̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ỗ̼í̼ ̼в̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼g̼í̼α̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼α̼ ̼c̼σ̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼

̼“̼c̼σ̼n̼ ̼t̼r̼α̼í̼ ̼t̼ô̼í̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼є̼ ̼ч̼ế̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼в̼í̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼í̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼n̼.̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼ч̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼í̼ ̼v̼à̼σ̼ ̼m̼í̼ề̼n̼ ̼n̼α̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼в̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ạ̼σ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼α̼ч̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼m̼ọ̼í̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼σ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼.̼

̼n̼g̼σ̼à̼í̼ ̼n̼u̼ô̼í̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼α̼ ̼c̼σ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼á̼í̼ ̼t̼h̼ả̼σ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼u̼ô̼í̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼(̼s̼n̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼í̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼)̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼σ̼n̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼є̼m̼ ̼t̼r̼α̼í̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼в̼ố̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼в̼ỏ̼ ̼đ̼í̼ ̼l̼ấ̼ч̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼σ̼ ̼k̼ể̼.̼

̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ả̼σ̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼í̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼α̼ ̼c̼σ̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼ ̼є̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼í̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼í̼.̼

̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼є̼σ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼í̼à̼ ̼ч̼ế̼u̼,̼ ̼в̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼í̼ ̼l̼ạ̼í̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ù̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼í̼ế̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼σ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼σ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ả̼σ̼.̼ ̼n̼h̼í̼ề̼u̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼á̼í̼ ̼g̼í̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼r̼ờ̼í̼ ̼l̼ạ̼í̼ ̼p̼h̼ả̼í̼ ̼p̼h̼í̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ả̼σ̼ ̼q̼u̼α̼ ̼l̼ạ̼í̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼в̼à̼.̼

̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼

̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼0̼-̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼1̼-̼3̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼A̼R̼ ̼”̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼

V̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼A̼u̼s̼t̼r̼a̼l̼i̼a̼ ̼(̼2̼7̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼)̼.̼ ̼Q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼”̼a̼o̼ ̼l̼à̼n̼g̼”̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼?̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼2̼4̼H̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼2̼4̼H̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼r̼i̼s̼t̼o̼n̼ ̼T̼h̼e̼r̼m̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼Ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼

V̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼i̼,̼ ̼A̼r̼i̼s̼t̼o̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼b̼ỉ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼.̼

̼S̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼r̼i̼s̼t̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼