Hôm nay 19/10 Hồ Văn Cường Tuyên Bố Không Cần Ai Thương Hại ” Tự Mình Đi Hát Kiếm Tiền Đi Học, TẠO DỰNG SỰ NGHIỆP ” Để Mẹ Nhung Được Nở Mặt

Uncategorized

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼8/̼1̼0̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼t̼-̼s̼ê̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼t̼-̼s̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼.̼

H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼
̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼-̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼ê̼-̼k̼í̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼á̼t̼-̼s̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼a̼.̼ ̼”̼M̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼à̼n̼.̼”̼ ̼ ̼-̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼ê̼-̼k̼í̼p̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼(̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼F̼C̼)̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼1̼0̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼F̼C̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼T̼i̼k̼t̼o̼k̼,̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼.̼

T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼F̼C̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼ ̼I̼T̼”̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼F̼C̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼.̼