X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼:̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼c̼c̼c̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼.̼ ̼S̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼ừ̼ ̼”̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ĩ̼ ̼”̼

Uncategorized

C̼â̼u̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ v̼ề̼ c̼h̼à̼n̼g l̼í̼n̼h̼ c̼ứ̼u̼ h̼ỏ̼a̼ m̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ x̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ đ̼á̼m̼ c̼h̼á̼y c̼.ứ̼u̼ 7̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ắ̼c̼ k̼ẹ̼t̼ r̼a̼ n̼go̼à̼i̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼ậ̼t̼ s̼ự̼ n̼ể̼ ph̼ụ̼c̼.

N̼h̼ớ̼ l̼ạ̼i̼ v̼ụ̼ c̼h̼á̼y h̼ồ̼i̼ t̼h̼á̼n̼g 7̼/̼2̼0̼2̼0 ở̼ ph̼ư̼ờ̼n̼g C̼ầ̼u̼ Ô̼n̼g L̼ã̼n̼h̼, Q̼u̼ậ̼n̼ 1̼, n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ẫ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ qu̼ê̼n̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼à̼n̼g l̼í̼n̼h̼ c̼ứ̼u̼ h̼ỏ̼a̼ V̼õ̼ H̼o̼à̼n̼g H̼u̼y t̼ự̼ m̼ì̼n̼h̼ gi̼ả̼i̼ c̼.ứ̼u̼ 7̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ b̼ị̼ k̼ẹ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼á̼m̼ c̼h̼á̼y.

V̼ớ̼i̼ 8̼ n̼ă̼m̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gh̼ề̼, H̼u̼y h̼i̼ể̼u̼ r̼õ̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼.g.u̼.y h̼.i̼.ể̼.m̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ x̼ả̼y r̼a̼ n̼h̼ư̼n̼g v̼ớ̼i̼ l̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼ v̼à̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ n̼gh̼ề̼ n̼gh̼i̼ệ̼p, a̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼o̼ ph̼é̼p m̼ì̼n̼h̼ b̼ỏ̼ m̼ặ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼a̼n̼g k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼.
T̼ự̼ m̼ì̼n̼h̼ x̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ đ̼á̼m̼ c̼h̼á̼y d̼ù̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ đ̼ồ̼n̼g đ̼ộ̼i̼

C̼h̼à̼n̼g l̼í̼n̼h̼ c̼ứ̼u̼ h̼ỏ̼a̼ V̼õ̼ H̼o̼à̼n̼g H̼u̼y v̼ẫ̼n̼ n̼h̼ớ̼ n̼h̼ư̼ i̼n̼ n̼gà̼y h̼ô̼m̼ đ̼ó̼, s̼á̼n̼g 3̼/̼7̼, k̼h̼i̼ H̼u̼y đ̼a̼n̼g đ̼i̼ qu̼a̼ đ̼o̼ạ̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g Đ̼ề̼ T̼h̼á̼m̼, a̼n̼h̼ đ̼o̼á̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼a̼n̼g c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ v̼ụ̼ c̼h̼á̼y x̼ả̼y r̼a̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ấ̼y n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ h̼ỗ̼n̼ l̼o̼ạ̼n̼ v̼à̼ t̼i̼ế̼n̼g k̼ê̼u̼ c̼.ứ̼u̼ k̼h̼ắ̼p n̼ơ̼i̼.

B̼i̼ế̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼á̼m̼ c̼h̼á̼y l̼ớ̼n̼ đ̼a̼n̼g b̼ù̼n̼g ph̼á̼t̼, H̼u̼y gọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ v̼ề̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼, s̼a̼u̼ đ̼ó̼ k̼ê̼u̼ gọ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ m̼a̼n̼g b̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ữ̼a̼ c̼h̼á̼y đ̼ế̼n̼. T̼ạ̼i̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ đ̼ó̼, x̼u̼n̼g qu̼a̼n̼h̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ a̼n̼h̼ l̼à̼ l̼í̼n̼h̼ c̼ứ̼u̼ h̼ỏ̼a̼, b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ H̼u̼y l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gh̼ề̼ n̼ê̼n̼ h̼i̼ể̼u̼ r̼õ̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼.g.u̼.y h̼.i̼.ể̼.m̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ x̼ả̼y r̼a̼.
T̼h̼e̼o̼ l̼ờ̼i̼ a̼n̼h̼ c̼h̼à̼n̼g k̼ể̼ l̼ạ̼i̼, k̼h̼i̼ qu̼yế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ x̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ đ̼á̼m̼ c̼h̼á̼y, a̼n̼h̼ b̼i̼ế̼t̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ù̼n̼g l̼ử̼a̼ l̼à̼ d̼o̼ r̼ò̼ r̼ỉ̼ k̼h̼í̼ ga̼s̼, n̼gu̼y c̼ơ̼ n̼ổ̼ r̼ấ̼t̼ l̼ớ̼n̼. T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼, k̼h̼i̼ n̼gh̼e̼ t̼h̼ấ̼y t̼i̼ế̼n̼g k̼ê̼u̼ c̼.ứ̼u̼ c̼ủ̼a̼ n̼.ạ̼n̼ n̼h̼.â̼n̼, m̼ặ̼c̼ n̼.g.u̼.y h̼.i̼.ể̼.m̼, c̼h̼à̼n̼g t̼r̼a̼i̼ v̼ẫ̼n̼ qu̼yế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼i̼ v̼à̼o̼.

N̼h̼ớ̼ l̼ạ̼i̼ n̼gà̼y h̼ô̼m̼ đ̼ó̼, H̼u̼y t̼â̼m̼ s̼ự̼, đ̼â̼y l̼à̼ l̼ầ̼n̼ đ̼ầ̼u̼ t̼i̼ê̼n̼ s̼a̼u̼ 8̼ n̼ă̼m̼ v̼à̼o̼ n̼gh̼ề̼, a̼n̼h̼ x̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ đ̼á̼m̼ c̼h̼á̼y m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ đ̼ồ̼n̼g đ̼ộ̼i̼ b̼ê̼n̼ c̼ạ̼n̼h̼, d̼ù̼ ph̼ả̼i̼ t̼h̼a̼y đ̼ổ̼i̼ t̼ư̼ t̼h̼ế̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼, b̼ò̼, t̼r̼ư̼ờ̼n̼, n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ú̼c̼ b̼ị̼ n̼gã̼ n̼h̼ư̼n̼g a̼n̼h̼ n̼h̼ấ̼t̼ qu̼yế̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼u̼ô̼n̼g b̼ì̼n̼h̼ c̼ứ̼u̼ h̼ỏ̼a̼.

“̼B̼i̼ế̼t̼ n̼.g.u̼.y h̼.i̼.ể̼.m̼ n̼h̼ư̼n̼g l̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼o̼ ph̼é̼p qu̼a̼y r̼a̼”

B̼ằ̼n̼g n̼h̼ữ̼n̼g k̼ỹ̼ n̼ă̼n̼g n̼gh̼ề̼ n̼gh̼i̼ệ̼p, c̼ộ̼n̼g v̼ớ̼i̼ s̼ự̼ l̼o̼ l̼ắ̼n̼g c̼h̼o̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼.ạ̼n̼ n̼h̼.â̼n̼ đ̼a̼n̼g m̼ắ̼c̼ k̼ẹ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼, H̼u̼y n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g c̼ầ̼m̼ b̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ữ̼a̼ c̼h̼á̼y r̼ồ̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼ v̼à̼o̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g. A̼n̼h̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼, l̼ú̼c̼ đ̼ó̼ d̼ẫ̼u̼ b̼i̼ế̼t̼ n̼.g.u̼.y h̼.i̼.ể̼.m̼ n̼h̼ư̼n̼g l̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼o̼ ph̼é̼p m̼ì̼n̼h̼ qu̼a̼y r̼a̼.
V̼ớ̼i̼ H̼u̼y, a̼n̼h̼ l̼u̼ô̼n̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ h̼ế̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ể̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ t̼.í̼n̼h̼ m̼.ạ̼n̼g n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼. (̼Ả̼n̼h̼: V̼n̼E̼x̼pr̼e̼s̼s̼)

K̼h̼ô̼n̼g gì̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ n̼í̼u̼ gi̼ữ̼ đ̼ô̼i̼ c̼h̼â̼n̼ H̼u̼y l̼ú̼c̼ n̼à̼y, v̼ì̼ c̼ó̼ 7̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ò̼n̼ đ̼a̼n̼g m̼ắ̼c̼ k̼ẹ̼t̼. Đ̼ồ̼n̼g n̼gh̼i̼ệ̼p c̼h̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼ k̼ị̼p, k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ n̼gư̼ờ̼i̼ x̼ị̼t̼ n̼ư̼ớ̼c̼ l̼à̼m̼ m̼á̼t̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼ú̼n̼g n̼gh̼i̼ệ̼p v̼ụ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ x̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ đ̼á̼m̼ c̼h̼á̼y, t̼r̼ê̼n̼ t̼a̼y H̼u̼y c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ b̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ữ̼a̼ c̼h̼á̼y m̼ư̼ợ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ gầ̼n̼ đ̼ó̼. Ấ̼y v̼ậ̼y m̼à̼ H̼u̼y v̼ẫ̼n̼ x̼ô̼n̼g v̼à̼o̼, b̼ở̼i̼ l̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼í̼n̼h̼ c̼ứ̼u̼ h̼ỏ̼a̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼o̼ ph̼é̼p a̼n̼h̼ d̼ừ̼n̼g l̼ạ̼i̼.


A̼n̼h̼ n̼h̼ớ̼ l̼ạ̼i̼: “L̼ử̼a̼ c̼h̼á̼y r̼ấ̼t̼ l̼ớ̼n̼, m̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼, b̼ò̼ đ̼ủ̼ k̼i̼ể̼u̼ đ̼ể̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼i̼ế̼n̼ s̼â̼u̼ v̼à̼o̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼. C̼ó̼ l̼ú̼c̼ n̼ó̼n̼g qu̼á̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ m̼ì̼n̼h̼ n̼gả̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ề̼ ph̼í̼a̼ s̼a̼u̼ n̼h̼ư̼n̼g t̼a̼y v̼ẫ̼n̼ c̼ố̼ gi̼ữ̼ c̼h̼ặ̼t̼ b̼ì̼n̼h̼ x̼ị̼t̼. L̼ú̼c̼ l̼ê̼n̼ t̼ớ̼i̼ n̼ơ̼i̼ gặ̼p gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼, m̼ì̼n̼h̼ đ̼ư̼a̼ c̼h̼o̼ h̼ọ̼ k̼h̼ă̼n̼ ư̼ớ̼t̼ đ̼ể̼ h̼ư̼ớ̼n̼g d̼ẫ̼n̼ h̼ọ̼ đ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g, n̼h̼ư̼n̼g v̼ì̼ qu̼á̼ h̼o̼ả̼n̼g l̼o̼ạ̼n̼, k̼h̼ô̼n̼g a̼i̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ d̼á̼m̼ b̼ư̼ớ̼c̼ đ̼i̼.

M̼ì̼n̼h̼ ph̼ả̼i̼ n̼ó̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼à̼: “E̼m̼, H̼u̼y b̼ê̼n̼ c̼h̼ữ̼a̼ c̼h̼á̼y n̼è̼”, c̼h̼ị̼ m̼ớ̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ r̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼ừ̼n̼g đ̼ế̼n̼ t̼ậ̼p h̼u̼ấ̼n̼ ph̼ò̼n̼g c̼h̼á̼y c̼h̼ữ̼a̼ c̼h̼á̼y c̼h̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ qu̼a̼n̼h̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼. C̼ả̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ m̼ớ̼i̼ ổ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼, c̼ù̼n̼g m̼ì̼n̼h̼ b̼ư̼ớ̼c̼ x̼u̼ố̼n̼g”.

Đ̼ó̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g k̼í̼ ứ̼c̼ c̼ủ̼a̼ H̼u̼y v̼ề̼ v̼ụ̼ c̼h̼á̼y t̼ạ̼i̼ ph̼ư̼ờ̼n̼g C̼ầ̼u̼ Ô̼n̼g L̼ã̼n̼h̼, Q̼.1̼. A̼n̼h̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ h̼ơ̼n̼ 1̼0̼ n̼ă̼m̼ t̼h̼e̼o̼ n̼gh̼ề̼, t̼ừ̼n̼g đ̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ầ̼u̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gọ̼t̼ l̼ử̼a̼ b̼é̼n̼ n̼gó̼t̼, h̼u̼n̼g t̼ợ̼n̼. H̼u̼y c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼: “H̼ồ̼i̼ n̼h̼ỏ̼, x̼ó̼m̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼ừ̼n̼g x̼ả̼y r̼a̼ 2̼ v̼ụ̼ c̼h̼á̼y l̼ớ̼n̼. M̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ớ̼ h̼o̼à̼i̼ gi̼â̼y ph̼ú̼t̼ đ̼ứ̼n̼g n̼é̼p m̼

Khi các lực lượng có mặt tại hiện trường, khói dày đặc bao trùm toàn bộ 11 tầng của tòa nhà, nhiệt độ đám cháy rất lớn, nguy cơ cháy lan lên các tầng phía trên; bên trong tòa nhà còn nhiều người mắc kẹt, hoảng loạn, kêu cứu. Các lực lượng đã xác định điểm phát cháy tại tầng 3, ngay lập tức chỉ huy chữa cháy đã quyết định đập kính, triển khai xe thang tiếp cận khu vực cháy lớn, nhanh chóng đưa vòi nước phun trực tiếp vào ngọn lửa, khống chế chống cháy, cử CBCS vào đám cháy để tìm kiếm, cứu người bị nạn. Sau 20 phút chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã khống chế, khoanh vùng, dập tắt được đám cháy; tìm kiếm, cứu được 12 nạn nhân bị ngạt khói, bị thương mắc kẹt trong đám cháy đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và giúp đỡ nhiều nạn nhân khác kịp thời thoát hiểm; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, CBCS của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Thanh Hóa đã thể hiện tinh thần quả cảm, quyết tâm cao, bất chấp nguy hiểm để tổ chức cứu người, cứu tài sản; đặc biệt là tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh của Trung sỹ Dương Văn Nam, Binh nhất Tống Văn Đông. Đáng chú ý, đồng chí Trung sỹ Dương Văn Nam, chiến sĩ Đội chữa cháy và CNCH khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã thể hiện bản lĩnh trong chiến đấu, tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, lần thứ hai liên tiếp trong vòng 01 tháng bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.
Để ghi nhận CBCS lập công xuất sắc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Trung sỹ Dương Văn Nam và Binh nhất Tống Văn Đông.

Ngày 17/01/2020, Đoàn công tác của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH do Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng làm Trưởng Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 03 đồng chí: Dương Văn Nam, Tống Văn Đông và Vũ Việt Dũng; biểu dương thành tích của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa.8

2. Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa

Vào lúc 04 giờ 32 phút ngày 01/01/2020 xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 110 đường Sinh Trung, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang. Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH điều động 01 xe chỉ huy, 04 xe chữa cháy cùng 30 CBCS đến hiện trường do Thượng tá Nguyễn Xuân Cảnh, Trưởng Phòng chỉ huy. Hiện trường vụ cháy là căn nhà 04 tầng và 01 tầng lửng, ngọn lửa khởi phát từ tầng trệt, hệ thống cửa sắt cuốn phía trước căn nhà không thể vận hành vì nguồn điện đã cắt, trong khi 03 nạn nhân mắc kẹt bên trong tầng trệt đang tỏa khói đen có nguy cơ dẫn đến tử vong do ngạt khí.

CBCS Cảnh sát PCCC & CNCH đã khẩn trương sử dụng các phương tiện để phá cửa sắt cuốn tại tầng 1 để tiếp cận giải cứu 03 nạn nhân ra khỏi căn nhà, đồng thời triển khai đội hình dập tắt đám cháy. Đến 05 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan cháy lớn, 03 nạn nhân được giải cứu kịp thời, không có CBCS bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

*Lúc 11 giờ 20 phút ngày 04/01/2020 xảy ra vụ sạt lở núi tại địa chỉ số 125/16 đường Phương Sài, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang. Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH điều động 02 xe cứu nạn, cứu hộ, 02 xe chở quân cùng 35 CBCS tới hiện trường. Khi đến nơi, tại hiện trường có 02 nạn nhân đang bị cùng 01 khối đá sạt lở từ vách núi đè lên. Nhận định tình hình, CBCS Cảnh sát PCCC & CNCH đã phối hợp với lực lượng Y tế của Trung tâm cấp cứu 115 nhanh chóng tiến hành sơ cứu tại chỗ cho các nạn nhân để giảm tình trạng nguy kịch trước khi tiến hành công tác CNCH.

Tại hiện trường, vách núi ở khu vực sạt lở dựng đứng và có chiều cao khoảng 30 mét tiềm ẩn nhiều nguy hiểm có khả năng đất đá tiếp tục sạt lở. Hiện trường CNCH nằm trong ngõ nhỏ, nơi tập trung khu dân cư đông đúc, cách vị trí tiếp cận được của phương tiện khoảng 300 mét. Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã tiến hành khoanh vùng hiện trường, di dời các cành cây, tảng đá xung quanh hiện trường nạn nhân đang bị mắc kẹt. Sau đó, tiến hành triển khai 02 đội hình máy banh tách thủy lực và các dụng cụ kê chèn để nâng khối đá di chuyển từ từ, an toàn. Hơn 01 giờ đồng hồ sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã đưa được 02 nạn nhân ra khu vực an toàn và chuyển giao cho lực lượng Y tế.

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

Như vậy, liên tiếp trong các ngày đầu năm 2020, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã xuất sắc kịp thời triển khai chữa cháy, CNCH 03 vụ việc nghiêm trọng, không để xảy ra chết người, giảm thiểu được thiệt hại do cháy gây ra, được cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân đánh giá cao, biểu dương, khen ngợi.