V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼V̼ợ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

Uncategorized

̼V̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼ồ̼ ̼4̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼8̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼2̼0̼’̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼K̼h̼e̼ ̼M̼ụ̼c̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼4̼7̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼4̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼4̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼H̼o̼w̼o̼ ̼4̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼(̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼k̼é̼p̼)̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼6̼C̼-̼1̼9̼9̼.̼5̼9̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼L̼a̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼a̼o̼ ̼V̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼X̼u̼â̼n̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼4̼7̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼”̼h̼ổ̼ ̼v̼ồ̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼T̼.̼P̼.̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼a̼o̼ ̼V̼à̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼ồ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼ ̼2̼1̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼7̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼K̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼1̼/̼7̼)̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼ẩ̼m̼ ̼b̼ổ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼”̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼V̼ề̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼7̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼ ̼2̼1̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼à̼n̼h̼ ̼c̼â̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼2̼B̼1̼ ̼-̼ ̼6̼5̼2̼x̼x̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼à̼n̼h̼ ̼c̼â̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼