N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼q̼ ̼A̼D̼N̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼

Uncategorized

N̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼)̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼3̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼a̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼s̼ổ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼“̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼g̼ụ̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼“̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼”̼,̼ ̼“̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼”̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ạ̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼…̼

̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼”̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼“̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼”̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼…̼”̼.̼

̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ụ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼
̼M̼ạ̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼–̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼.̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼a̼.̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼P̼T̼-̼T̼H̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼a̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼m̼ẹ̼”̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼“̼3̼ ̼b̼é̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼ẫ̼u̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼ỳ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼ỳ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼s̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼.̼


̼M̼ạ̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼–̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼
̼C̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼.̼

̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼–̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼“̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼á̼o̼”̼ ̼–̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼0̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼u̼ ̼m̼ê̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼o̼à̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

M̼ạ̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼–̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼3̼.̼
̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼
̼B̼à̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼e̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼1̼3̼%̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼“̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼ổ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẹ̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼V̼ề̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼“̼t̼u̼ ̼s̼ĩ̼”̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼V̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼“̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼”̼,̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼u̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼u̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ă̼m̼.̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼”̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼M̼y̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ấ̼p̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼”̼.̼

̼V̼ề̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼”̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼.̼