V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼’̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ẩ̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼

Uncategorized

S̼a̼u̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼”̼ở̼ ̼ẩ̼n̼”̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼á̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼:̼ ̼”̼S̼ự̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼e̼s̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼”̼.̼ ̼


̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼.̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼à̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼a̼n̼t̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼”̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼:̼ ̼”̼N̼h̼ì̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼-̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼.̼ ̼

Tối muộn 29/12, “Bầu” Thuỵ đăng tải lên trang cá nhân đoạn video cùng ca sĩ Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường. Ông bầu tiết lộ cặp bác cháu đến thăm tư gia của mình. Xuất hiện trong video “Bầu” Thuỵ đăng tải, Hồ Văn Cường mặc vest bảnh bao, hoà giọng theo tiếng đàn của nam ca sĩ Ngọc Sơn. Thông qua video, khán giả thấy thần thái Hồ Văn Cương đã khá hơn trước, giọng hát cũng đầy tình cảm.

Kể từ sau scandal với cố nghệ sĩ Phi Nhung, đây là lần hiếm hoi Hồ Văn Cường xuất hiện. Nhìn thấy hình ảnh mới này, nhiều khán giả vui mừng khi được nhìn thấy Hồ Văn Cường “bằng da bằng thịt”, dự đoán giọng ca nhí sắp quay trở lại showbiz.

“Lâu nay mới lại được nghe con hát, đã quá Cường ơi! Giọng hát sâu lắng trầm ấm, ngọt ngào trên cả tuyệt vời! Mạnh mẽ lên con.”

“Trời ơi tay chân tui run rẩy vì mừng vì lo vì thương, không cần phải áp lực nha em, thoải mái tự tin. Cố lên em. Cảm ơn hai anh đã giúp em nó ạ.”

“Quá cảm động trước tình cảm của anh ba Ngọc Sơn và Bầu Thụy. Chúc Hồ Văn Cường tỏa sáng trong tương lai, luôn yêu giọng hát của của em. Hãy sớm trở lại nhé, anh sẽ luôn ủng hộ em.”

“Cường đã được ấm áp trong vòng tay yêu thương của ông hoàng nhạc sến và đại gia bầu Thụy. Xin chúc cho mọi người luôn nhiều sức khỏe và thành công trên con đường nghệ thuật.”

Trước đó, Bầu Thuỵ từng lên tiếng ủng hộ, bảo vệ Hồ Văn Cường, chỉ trích gay gắt quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung vì cho rằng họ chèn ép và đổ oan cho giọng ca nhí. Ông Bầu nhận được sự quan tâm và yêu quý của cộng đồng khi hứa xây nhà cho Hồ Văn Cường, đòng thời nâng đỡ Cường nếu muốn hoạt động nghệ thuật.

Thời gian qua, việc Ngọc Sơn cùng doanh nhân Đức Thụy (bầu Thụy) chung tay hỗ trợ Hồ Văn Cường thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh những phản hồi tích cực vẫn có nhiều thông tin trái chiều liên quan đến sự việc. Vì thế, giọng ca Lòng mẹ đã quyết định lên tiếng làm rõ vấn đề và mối quan hệ với các bên.

Ngọc Sơn cho biết anh và Hồ Văn Cường không có gì xa lạ khi thường xuyên gặp nam ca sĩ cùng ê-kíp của mẹ nuôi trong nhiều lần đi diễn. Hồ Văn Cường là một cậu bé tài năng, không chỉ sở hữu giọng hát hiếm có mà còn rất ngoan ngoãn, lễ phép, thường chào anh bằng cách khoanh cả hai tay. Nam danh ca cũng tiết lộ rằng phía ê-kíp Phi Nhung cũng rất hiền hòa, thân thiện. Trong suốt nhiều năm đi diễn, mối quan hệ của anh và người em đồng nghiệp luôn tốt đẹp.

Chia sẻ về những phát ngôn gây sốt của bầu Thụy gần đây, Ngọc Sơn cho biết vì đàn em quá lo lắng, sốt ruột về chuyện giúp đỡ Hồ Văn Cường nên đã quá thẳng thắn khi thể hiện quan điểm. Nam ca sĩ Lòng mẹ nói thêm mỗi người đều có lập trường và lý lẽ riêng, cần được tôn trọng. Tuy nhiên, anh bày tỏ buồn bã vì bầu Thụy trở thành mục tiêu công kích, chịu nhiều lời xúc phạm từ những người không hiểu rõ câu chuyện.

Chính vì có mối thân tình với hai bên nên Ngọc Sơn cho biết không đành lòng nhìn Phi Nhung đã qua đời nhưng vẫn bị réo tên. Còn bầu Thụy và Hồ Văn Cường bị cuốn vào những tranh cãi của cư dân mạng, thậm chí bị công kích bằng những lời lẽ nặng nề trên mạng xã hội.

Chính vì có mối thân tình với hai bên nên Ngọc Sơn cho biết không đành lòng nhìn Phi Nhung đã qua đời nhưng vẫn bị réo tên. Còn bầu Thụy và Hồ Văn Cường bị cuốn vào những tranh cãi của cư dân mạng, thậm chí bị công kích bằng những lời lẽ nặng nề trên mạng xã hội.

Khi Phi Nhung còn sống, ngoài công việc ca hát thì cô còn tham gia kinh doanh, mở một quán ăn chay, vừa để có thêm thu nhập làm từ thiện, vừa là nơi để các con nuôi rèn luyện thói quen lao động chăm chỉ sau những giờ học. Khách đến với quán chay này đã quen với hình ảnh nhiều con nuôi của nữ ca sĩ chạy bàn, đón khách rất nhanh nhẹn, chu đáo.

Mới đây, hơn một tháng sau khi Phi Nhung qua đời, tang lễ đã tổ chức xong xuôi thì các con nuôi của cô cũng quay lại với công việc quen thuộc. Tuy không còn có Phi Nhung trực tiếp đồng hành, chỉ bảo nhưng nhiều người con vẫn trở lại quán, tiếp tục phụ giúp các công việc trong quán chay giống như trước kia.

Trên trang cá nhân của Thiêng Ngân, một trong những con nuôi lớn tuổi nhất của Phi Nhung đã đăng tải hình ảnh các con nuôi đứng trước di ảnh nữ ca sĩ được bày trang trọng tại quán ăn chay, kèm theo lời nhắn nhủ đầy xúc động “Mình ở quán đón khách nha mẹ!”.