C̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

Uncategorized

T̼ố̼i̼ ̼3̼.̼1̼2̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼1̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼K̼h̼ở̼i̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼)̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼.̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼1̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼H̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼.̼V̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼8̼)̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼ở̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼V̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼b̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼V̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼á̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ề̼m̼ ̼n̼h̼ổ̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼6̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼.̼1̼1̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼V̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼é̼ ̼V̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼V̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼V̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼N̼g̼ã̼ ̼B̼á̼t̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼B̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼i̼á̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼.̼1̼1̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼K̼i̼ể̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼1̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼5̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼

N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼1̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼.̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼