T̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼6̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼5̼ ̼,̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼

Uncategorized

N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼í̼…̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼b̼ấ̼̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Ố̼̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼


̼T̼ố̼i̼ ̼2̼ ̼8̼.̼3̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼R̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼à̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼”̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼1̼,̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼r̼u̼n̼ ̼l̼ẩ̼y̼ ̼b̼ẩ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼”̼.̼


̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Ố̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼8̼ ̼l̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼â̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼.̼2̼0̼1̼9̼
̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼“̼L̼ầ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼ ̼K̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼à̼n̼.̼ ̼G̼ặ̼p̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼.̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼q̼u̼á̼…̼”̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼í̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼


̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Ố̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼“̼S̼á̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ì̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼V̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼r̼e̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼R̼ố̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼e̼m̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼Ố̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼a̼.̼ ̼S̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼B̼o̼l̼e̼r̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼“̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼7̼5̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼”̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼


̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼K̼h̼a̼ ̼L̼y̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼“̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼à̼y̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼n̼h̼a̼ ̼m̼à̼y̼”̼.̼ ̼S̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼à̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼L̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼à̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼é̼ ̼c̼h̼ị̼”̼.̼


̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼á̼t̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼“̼V̼ẫ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼u̼a̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼…̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼ã̼o̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼i̼m̼.̼ ̼X̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼S̼ẽ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼”̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼V̼i̼n̼c̼e̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼v̼ô̼ ̼