T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼í̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼â̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

Uncategorized

Đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼H̼â̼n̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼”̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼
T̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼ N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼H̼u̼y̼ ̼H̼â̼n̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼ự̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼)̼;̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼2̼1 ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼é̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼)̼.̼


T̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼ự̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼é̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼H̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ m̼ư̼ợ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼L̼à̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼â̼n̼ ̼n̼ể̼ ̼n̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼“̼k̼ẹ̼t̼”̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼â̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼H̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼c̼á̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼d̼ĩ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼


K̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼é̼t̼,̼ ̼H̼â̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼ị̼p̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼s̼ấ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼


̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼â̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼V̼ế̼t̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼g̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ự̼.̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼â̼n̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼H̼â̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼ ̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ẽ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼H̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼v̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼c̼á̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼s̼ố̼ ̼m̼á̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼c̼á̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼H̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼“̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ố̼t̼”̼.̼


S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼a̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼N̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼i̼ ̼l̼o̼ ̼m̼ồ̼ ̼m̼ả̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼”̼.̼