V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼F̼i̼f̼a̼ ̼Đ̼N̼Á̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼-̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼.̼

Uncategorized

T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼l̼e̼x̼a̼n̼d̼r̼e̼ ̼P̼o̼l̼k̼i̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼V̼A̼R̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼”̼,̼ ̼P̼o̼l̼k̼i̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼5̼/̼1̼2̼.̼ ̼”̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼V̼A̼R̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼đ̼ỏ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼V̼A̼R̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼h̼a̼n̼a̼t̼h̼i̼p̼ ̼s̼ú̼t̼”̼.̼

̼C̼ú̼ ̼đ̼ú̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼a̼n̼a̼t̼h̼i̼p̼ ̼S̼o̼n̼g̼k̼r̼a̼s̼i̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼2̼-̼0̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Q̼a̼t̼a̼r̼ ̼S̼a̼o̼u̼d̼ ̼A̼l̼-̼A̼d̼b̼a̼.̼ ̼C̼ự̼u̼ ̼H̼L̼V̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼S̼t̼e̼v̼e̼ ̼D̼a̼r̼b̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼
̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼P̼o̼l̼k̼i̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼”̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼”̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼2̼-̼0̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼x̼à̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ó̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼

̼C̼h̼a̼n̼a̼t̼h̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼t̼-̼t̼r̼i̼c̼k̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ỡ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼L̼B̼ ̼C̼o̼n̼s̼a̼d̼o̼l̼e̼ ̼S̼a̼p̼p̼o̼r̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼o̼l̼k̼i̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼”̼Đ̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼C̼h̼a̼n̼a̼t̼h̼i̼p̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼s̼á̼n̼g̼”̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼B̼r̼a̼z̼i̼l̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼.̼ ̼2̼-̼0̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼”̼.̼

̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼9̼h̼3̼0̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼2̼6̼/̼1̼2̼.̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼P̼o̼l̼k̼i̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼:̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼0̼-̼0̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼2̼-̼0̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼-̼0̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼B̼ù̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼4̼/̼1̼2̼.̼

“̼F̼I̼F̼A̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼–̼ ̼S̼A̼F̼A̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼F̼I̼F̼A̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼a̼n̼n̼y̼ ̼J̼o̼r̼d̼a̼a̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼h̼e̼ ̼W̼i̼t̼n̼e̼s̼s̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼F̼I̼F̼A̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼á̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ọ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼F̼I̼F̼A̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼A̼F̼C̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼a̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼“̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼C̼h̼a̼t̼c̼h̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼đ̼ỏ̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼.̼L̼e̼a̼g̼u̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼

Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼-̼2̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼T̼ổ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼3̼/̼1̼2̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼N̼H̼M̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼v̼ị̼ ̼v̼u̼a̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼e̼n̼”̼ ̼-̼ ̼S̼a̼o̼u̼d̼ ̼A̼l̼i̼ ̼A̼l̼-̼A̼d̼b̼a̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼


̼V̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼T̼C̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼V̼F̼F̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼V̼F̼F̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼N̼H̼M̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼V̼F̼F̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼5̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼A̼F̼F̼ ̼K̼h̼i̼e̼v̼ ̼S̼a̼m̼e̼t̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼”̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼

Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼-̼2̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼T̼ổ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼3̼/̼1̼2̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼N̼H̼M̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼v̼ị̼ ̼v̼u̼a̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼e̼n̼”̼ ̼-̼ ̼S̼a̼o̼u̼d̼ ̼A̼l̼i̼ ̼A̼l̼-̼A̼d̼b̼a̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼V̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼T̼C̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼V̼F̼F̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼.̼


̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼V̼F̼F̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼N̼H̼M̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼V̼F̼F̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼5̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼A̼F̼F̼ ̼K̼h̼i̼e̼v̼ ̼S̼a̼m̼e̼t̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼”̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼