N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼M̼H̼3̼7̼0̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼3̼9̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼

Uncategorized

M̼ộ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼M̼H̼3̼7̼0̼,̼ ̼d̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼m̼ã̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼9̼n̼e̼w̼s̼.̼c̼o̼m̼.̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼R̼i̼c̼h̼a̼r̼d̼ ̼G̼o̼d̼f̼r̼e̼y̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼M̼H̼3̼7̼0̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼P̼e̼r̼t̼h̼ ̼(̼Ú̼c̼)̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼.̼9̼3̼3̼k̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼â̼y̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼đ̼ộ̼ ̼3̼3̼.̼1̼7̼7̼°̼S̼ ̼9̼5̼.̼3̼0̼0̼°̼E̼.̼ ̼M̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼

̼“̼V̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ở̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ỏ̼m̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼n̼ú̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼o̼d̼f̼r̼e̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼A̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼M̼H̼3̼7̼0̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼G̼o̼d̼f̼e̼r̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼(̼G̼D̼T̼A̼A̼A̼)̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼(̼W̼S̼P̼R̼)̼.̼
̼“̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼o̼d̼f̼r̼e̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼”̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼O̼c̼e̼a̼n̼ ̼I̼n̼f̼i̼n̼i̼t̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼1̼1̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼k̼m̼2̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼M̼H̼3̼7̼0̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼G̼o̼d̼f̼r̼e̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼O̼c̼e̼a̼n̼ ̼I̼n̼f̼i̼n̼i̼t̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼8̼k̼m̼.̼
̼N̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼P̼e̼t̼e̼r̼ ̼F̼o̼l̼e̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼M̼H̼3̼7̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼Ú̼c̼ ̼(̼A̼T̼S̼B̼)̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼G̼o̼d̼f̼r̼e̼y̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼o̼d̼f̼r̼e̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼3̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼”̼,̼ ̼F̼o̼l̼e̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼A̼T̼S̼B̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼R̼i̼c̼h̼a̼r̼d̼ ̼G̼o̼d̼f̼r̼e̼y̼.̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼M̼H̼3̼7̼0̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼3̼9̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼K̼u̼a̼l̼a̼ ̼L̼u̼m̼p̼u̼r̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼R̼i̼c̼h̼a̼r̼d̼ ̼G̼o̼d̼f̼r̼e̼y̼ ̼–̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼–̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼M̼H̼3̼7̼0̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼G̼o̼d̼f̼r̼e̼y̼,̼ ̼M̼H̼3̼7̼0̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼“̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼ ̼(̼h̼o̼l̼d̼i̼n̼g̼)̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼“̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼M̼H̼3̼7̼0̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼“̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼2̼ ̼p̼h̼ú̼t̼”̼,̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼G̼o̼d̼f̼r̼e̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼W̼S̼P̼R̼n̼e̼t̼ ̼–̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼o̼d̼f̼r̼e̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼M̼H̼3̼7̼0̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼“̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼S̼u̼m̼a̼t̼r̼a̼ ̼(̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼)̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼7̼7̼ ̼k̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼G̼o̼d̼f̼r̼e̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼“̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼H̼3̼7̼0̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼G̼o̼d̼f̼r̼e̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼Z̼a̼h̼a̼r̼i̼e̼ ̼S̼h̼a̼h̼ ̼–̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼H̼3̼7̼0̼ ̼–̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼“̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼.̼

̼“̼N̼ế̼u̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼M̼H̼3̼7̼0̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼?̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼o̼d̼f̼r̼e̼y̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Z̼a̼h̼a̼r̼i̼e̼ ̼A̼h̼m̼a̼d̼ ̼S̼h̼a̼h̼,̼ ̼5̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼A̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼A̼h̼m̼a̼d̼ ̼S̼h̼a̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼“̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼H̼3̼7̼0̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼W̼S̼P̼R̼n̼e̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼o̼d̼f̼r̼e̼y̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼0̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼M̼H̼3̼7̼0̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼t̼h̼i̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼r̼o̼b̼o̼t̼ ̼O̼c̼e̼a̼n̼ ̼I̼n̼f̼i̼n̼i̼t̼y̼ ̼(̼M̼ỹ̼)̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼M̼H̼3̼7̼0̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼k̼m̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼ì̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼i̼c̼h̼a̼r̼d̼ ̼G̼o̼d̼f̼r̼e̼y̼,̼ ̼O̼c̼e̼a̼n̼ ̼I̼n̼f̼i̼n̼i̼t̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼M̼H̼3̼7̼0̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼”̼,̼ ̼O̼c̼e̼a̼n̼ ̼I̼n̼f̼i̼n̼i̼t̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼e̼ ̼S̼u̼n̼.̼