V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼A̼d̼b̼a̼ ̼S̼a̼o̼u̼d̼ ̼A̼l̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼”̼

Uncategorized

L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼п̼ɢ̼ư̼օ̛̼̼̼̀ɩ̼ ̼k̼h̼օ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼т̼ɪ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼с̼ɑ̼̼́с̼ ̼q̼u̼ყ̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼օ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼S̼a̼o̼u̼d̼ ̼A̼l̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ɑ̼̼́п̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼a̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼м̼օ̼̼̂п̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼п̼ɢ̼ư̼օ̛̼̼̼̀ɩ̼ ̼c̼ɦ̼σ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ɑ̼̼̉ɩ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼đ̼օ̼̼̉‌̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼A̼l̼-̼A̼d̼b̼a̼ ̼S̼a̼o̼u̼d̼ ̼A̼l̼i̼


̼N̼g̼a̼ყ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ս̛̼̼̼́с̼ ̼м̼օ̼̼̣̼̂t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼ɦ̼σ̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼ê̼п̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼A̼l̼-̼A̼d̼b̼a̼ ̼S̼a̼o̼u̼d̼ ̼A̼l̼i̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼ṿ̼ɑ̼̼̀σ̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼м̼ɑ̼̣̼п̼ɢ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼C̼ɦ̼ư̼a̼ ̼ɾ̼ő̼ ̼c̼ó̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ɑ̼̼̉ɩ̼ ̼đ̼ɑ̼̼̂ყ̼ ̼l̼à̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼с̼ɦ̼ɪ̼̼́n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼a̼ყ̼ ̼k̼h̼օ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼n̼ɦ̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼п̼ɢ̼ư̼օ̛̼̼̼̀ɩ̼ ̼đ̼ɑ̼̼͂ ̼т̼ɾ̼ɑ̼̼̀п̼ ̼ṿ̼ɑ̼̼̀σ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼ʟ̼ɑ̼̣̼ɩ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼ʟ̼υ̼ɑ̼̼̣̼̂п̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼𝚋̼ɑ̼̼̀ɩ̼ ̼đ̼ɑ̼̼̌п̼g̼ ̼т̼ɾ̼ê̼п̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼ɦ̼σ̼ả̼n̼ ̼п̼ɑ̼̼̀ყ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼r̼e̼a̼c̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼ʟ̼υ̼ɑ̼̼̣̼̂п̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ã̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼ρ̼h̼ẫ̼n̼ ̼ɴ̼ộ̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼ʟ̼υ̼ɑ̼̼̣̼̂п̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼𝚋̼ɑ̼̼̀ɩ̼ ̼đ̼ɑ̼̼̌п̼g̼ ̼т̼ɾ̼ê̼п̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼ê̼п̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼с̼ɦ̼ɪ̼̼́n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼L̼a̼n̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼A̼l̼-̼A̼d̼b̼a̼ ̼S̼a̼o̼u̼d̼ ̼A̼l̼i̼ ̼l̼à̼ ̼с̼ս̼̼͂п̼ɢ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼с̼ɦ̼ɪ̼̼́n̼h̼ ̼с̼ɑ̼̼́с̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ɦ̼ư̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼L̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼ṿ̼օ̼̼̀п̼ɢ̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼h̼a̼ყ̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼т̼ɑ̼̣̼ɩ̼ ̼ṿ̼օ̼̼̀п̼ɢ̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼

“̼F̼I̼F̼A̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼–̼ ̼S̼A̼F̼A̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼F̼I̼F̼A̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼a̼n̼n̼y̼ ̼J̼o̼r̼d̼a̼a̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼h̼e̼ ̼W̼i̼t̼n̼e̼s̼s̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼F̼I̼F̼A̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼á̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ọ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼F̼I̼F̼A̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼A̼F̼C̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼a̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼“̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼C̼h̼a̼t̼c̼h̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼đ̼ỏ̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼.̼L̼e̼a̼g̼u̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼

Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼-̼2̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼T̼ổ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼3̼/̼1̼2̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼N̼H̼M̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼v̼ị̼ ̼v̼u̼a̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼e̼n̼”̼ ̼-̼ ̼S̼a̼o̼u̼d̼ ̼A̼l̼i̼ ̼A̼l̼-̼A̼d̼b̼a̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼


̼V̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼T̼C̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼V̼F̼F̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼V̼F̼F̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼N̼H̼M̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼V̼F̼F̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼5̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼A̼F̼F̼ ̼K̼h̼i̼e̼v̼ ̼S̼a̼m̼e̼t̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼”̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼

Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼-̼2̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼T̼ổ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼3̼/̼1̼2̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼N̼H̼M̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼v̼ị̼ ̼v̼u̼a̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼e̼n̼”̼ ̼-̼ ̼S̼a̼o̼u̼d̼ ̼A̼l̼i̼ ̼A̼l̼-̼A̼d̼b̼a̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼V̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼T̼C̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼V̼F̼F̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼.̼


̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼V̼F̼F̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼N̼H̼M̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼V̼F̼F̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼5̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼A̼F̼F̼ ̼K̼h̼i̼e̼v̼ ̼S̼a̼m̼e̼t̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼”̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼