V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼S̼ợ̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼1̼6̼0̼t̼r̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼s̼à̼i̼,̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼n̼.̼á̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼

Uncategorized

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼A̼O̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼”̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ì̼.̼.̼.̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼”̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼à̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼T̼ẻ̼h̼ ̼-̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼-̼4̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼H̼S̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼-̼4̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼-̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼4̼-̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼I̼I̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼b̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼T̼ẻ̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼H̼S̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼4̼-̼4̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ú̼n̼g̼,̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼-̼4̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼ở̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼
̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼“̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼”̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼”̼đ̼e̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼”̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼”̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼é̼p̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼.̼.̼.̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼(̼g̼i̼á̼ ̼6̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼4̼C̼,̼ ̼T̼T̼.̼Đ̼ạ̼ ̼T̼ẻ̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼T̼ẻ̼h̼)̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼3̼-̼4̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ ̼2̼3̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ú̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ợ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼-̼4̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼c̼h̼ĩ̼a̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼n̼.̼ ̼2̼-̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ạ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼”̼!̼

̼N̼g̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ò̼.̼ ̼S̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼x̼o̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼”̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼a̼o̼”̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼ú̼c̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼;̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼H̼S̼ ̼c̼ử̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼