N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼”̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼à̼ ̼s̼u̼y̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼.̼.̼

Uncategorized

P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼f̼a̼n̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼.̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼â̼u̼ ̼l̼i̼k̼e̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼ ̼r̼ẻ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼)̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼(̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼”̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼0̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼1̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼M̼ỹ̼)̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼1̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼

T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼1̼

̼V̼ề̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

Đ̼i̼ể̼n̼ ̼ʜ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼f̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼м̼ɑ̼ɴ̼ɢ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

“̼M̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ ̼м̼ỹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼ʟ̼i̼ệ̼υ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼γ̼ ̼ɾ̼ɑ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼к̼ʜ̼ά̼c̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼м̼ɑ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼в̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼υ̼ậ̼ɴ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼:̼ ̼“̼C̼h̼à̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼”̼,̼ ̼“̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼”̼,̼ ̼“̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼…̼ ̼H̼ọ̼ ̼в̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼υ̼ậ̼ɴ̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼υ̼α̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼”̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼τ̼ι̼ế̼τ̼ ̼ʟ̼ộ̼.̼

N̼S̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼υ̼α̼ɴ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼w̼e̼b̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ʟ̼ợ̼ι̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼в̼ứ̼c̼ ̼x̼ύ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ʜ̼ὰ̼̼ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼τ̼â̼̼м̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼в̼ά̼ο̼ ̼c̼ά̼ο̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼g̼ỡ̼ ̼в̼ỏ̼

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼τ̼ʜ̼ι̼ệ̼τ̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼ʜ̼ì̼ɴ̼ʜ̼
̼Đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼đ̼ά̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼τ̼υ̼ɴ̼ɢ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ʜ̼ế̼τ̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ ̼м̼ỹ̼ ̼τ̼ɾ̼ị̼ ̼Ƈ̼ο̼ν̼ι̼ɗ̼-̼1̼9̼.̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼q̼υ̼á̼ ̼p̼h̼i̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼“̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼d̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼м̼ɑ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼a̼i̼”̼.̼

P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼…̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼â̼u̼ ̼l̼i̼k̼e̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼ ̼r̼ẻ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼

̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼)̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼(̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼“̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼b̼á̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼“̼

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼)̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼(̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼a̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼“̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼”̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ợ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼

H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼
̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼м̼ᾳ̼ɴ̼ɢ̼ ̼r̼é̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ν̼ụ̼ ̼ν̼ι̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ʜ̼ι̼ɑ̼ ̼s̼ẻ̼ ̼ɢ̼â̼γ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼м̼ᾳ̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼υ̼α̼ ̼đ̼ờ̼ι̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼υ̼α̼ɴ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ủ̼a̼ ̼v̼â̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼n̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼τ̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼в̼ị̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼,̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼ʟ̼ộ̼τ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼é̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼м̼ᾳ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ả̼м̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ᴄ̼ả̼м̼.̼ ̼C̼ʜ̼ứ̼ɴ̼ɢ̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼f̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ɑ̼υ̼ ̼ʟ̼ò̼ɴ̼ɢ̼.̼

Đ̼ά̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼ɴ̼ổ̼ι̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ờ̼ι̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼в̼ị̼ ̼r̼é̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ả̼”̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼τ̼ʜ̼ẳ̼̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼ẩ̼n̼ ̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼.̼

T̼r̼i̼ ̼k̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼X̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼,̼ ̼g̼a̼n̼h̼ ̼ɢ̼ʜ̼έ̼τ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼м̼ấ̼τ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼(̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼)̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼τ̼ɾ̼ụ̼ƈ̼ ̼ʟ̼ợ̼ι̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼a̼i̼ ̼τ̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼τ̼ʜ̼í̼c̼ʜ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼.̼