C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼”̼G̼a̼m̼e̼s̼h̼o̼w̼”̼ ̼v̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼.̼

Uncategorized

̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼.̼1̼2̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼1̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼6̼8̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼”̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼”̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼1̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼.̼1̼0̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ổ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ổ̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼b̼o̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼í̼p̼ ̼n̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ủ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼B̼.̼P̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼.̼1̼0̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼…̼ ̼n̼g̼ụ̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼m̼í̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼A̼e̼o̼n̼ ̼M̼a̼l̼l̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼T̼e̼c̼h̼c̼o̼m̼b̼a̼n̼k̼ ̼(̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼K̼ý̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼)̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼X̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ô̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼o̼m̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼”̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼ú̼i̼,̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼ú̼i̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ổ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼i̼p̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼A̼e̼o̼n̼ ̼M̼a̼l̼l̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼,̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ổ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼b̼o̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ù̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ổ̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼0̼.̼1̼0̼.̼2̼0̼2̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼”̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼,̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼ ̼I̼d̼o̼l̼.̼.̼.̼