N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼

Uncategorized

N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼


̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼“̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼1̼5̼6̼-̼0̼1̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼0̼6̼/̼K̼L̼K̼S̼-̼V̼K̼S̼-̼P̼2̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼-̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼n̼ê̼u̼.̼


̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ũ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼“̼n̼g̼â̼m̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼V̼i̼d̼e̼o̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼


̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ê̼-̼k̼í̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼5̼,̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẻ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼“̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼à̼u̼.̼

̼T̼à̼u̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼e̼c̼k̼-̼i̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼h̼o̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼t̼o̼á̼i̼.̼
̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ệ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼6̼ ̼m̼ú̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼o̼o̼k̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼;̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼“̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ể̼n̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼“̼r̼ầ̼n̼ ̼r̼ầ̼n̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼-̼3̼0̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼G̼a̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼
̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼,̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼m̼à̼u̼”̼,̼ ̼“̼s̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼
̼N̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼i̼r̼a̼l̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼m̼à̼u̼”̼

̼“̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼i̼d̼o̼l̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼h̼á̼i̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼c̼o̼o̼l̼ ̼n̼g̼ầ̼u̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼m̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

̼“̼H̼a̼y̼ ̼h̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼e̼n̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼y̼”̼.̼

̼“̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼?̼”̼.̼

̼“̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼d̼è̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼y̼ ̼c̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼b̼á̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼

̼“̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼ơ̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼”̼.̼

̼“̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ặ̼c̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼o̼?̼”̼.̼