V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼-̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼l̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼í̼a̼ ̼à̼o̼ ̼à̼o̼.̼

Uncategorized

D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼8̼/̼1̼2̼,̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼.̼ ̼B̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼D̼e̼s̼t̼i̼n̼y̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼,̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼,̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼g̼a̼n̼ ̼l̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼B̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼”̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼”̼q̼u̼ỷ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼”̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼B̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ứ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼”̼,̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼h̼o̼w̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼”̼M̼u̼ố̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼”̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼


̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼a̼o̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ớ̼i̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼s̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼ł̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼“̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ể̼ ̼b̼ì̼n̼h̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼3̼0̼/̼4̼ ̼–̼ ̼1̼/̼5̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ỗ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼.̼


̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼”̼M̼u̼ố̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼”̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼T̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼H̼u̼y̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼”̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼

L̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼”̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼“̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼”̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼


̼L̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼”̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼-̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼”̼M̼ù̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼-̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼V̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼a̼x̼i̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼q̼u̼ê̼n̼.̼.̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼D̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼“̼k̼e̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼”̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ỹ̼,̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼”̼B̼ố̼ ̼g̼i̼à̼”̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼A̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼ỷ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼m̼2̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼7̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼â̼y̼.̼ ̼”̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼…̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼”̼.̼ ̼ ̼N̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼à̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ã̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼”̼,̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼K̼h̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼


̼S̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼.̼ ̼”̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼”̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼A̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼b̼i̼z̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼M̼C̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼à̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼-̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ế̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼.̼