T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ụ̼c̼ ̼r̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼h̼ả̼ ̼?̼ ̼”̼

Uncategorized

T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ɢ̼н̼ι̼ê̼м̼ ̼т̼r̼ọ̼n̼ɢ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼σ̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼н̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼к̼ê̼υ̼ ̼ɢ̼ọ̼ι̼ ̼ủ̼n̼ɢ̼ ̼н̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼м̼.̼ạ̼.̼n̼.̼ɢ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼к̼ê̼υ̼ ̼ɢ̼ọ̼ι̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼2̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼7̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼ɢ̼ ̼в̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼к̼ê̼υ̼ ̼ɢ̼ọ̼ι̼ ̼ủ̼n̼ɢ̼ ̼н̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼ℓ̼ũ̼ ̼ℓ̼ụ̼т̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ѕ̼α̼σ̼ ̼к̼ê̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼ɢ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼χ̼σ̼α̼ ̼∂̼ị̼υ̼ ̼n̼ỗ̼ι̼ ̼n̼ɢ̼н̼ι̼ ̼n̼ɢ̼ờ̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼м̼.̼ạ̼.̼n̼.̼ɢ̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼н̼í̼n̼н̼ ̼т̼н̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼т̼r̼α̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼н̼ặ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼‘̼G̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼’̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼в̼ì̼n̼н̼ ̼т̼н̼ả̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼ℓ̼σ̼ ̼ℓ̼ắ̼n̼ɢ̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼ɢ̼ ̼т̼ả̼ι̼ ̼1̼ ̼ℓ̼σ̼ạ̼т̼ ̼ả̼n̼н̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼k̼è̼m̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼н̼ú̼ ̼т̼н̼í̼c̼н̼ ̼n̼ɢ̼ắ̼n̼ ̼ɢ̼ọ̼n̼:̼ ̼“̼T̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼r̼σ̼ρ̼т̼σ̼ρ̼ ̼h̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼м̼ả̼n̼ɢ̼ ̼є̼σ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ộ̼n̼ɢ̼ ̼т̼н̼á̼ι̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼т̼ι̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼м̼α̼n̼ɢ̼ ̼т̼н̼α̼ι̼ ̼r̼ò̼ ̼r̼ỉ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼т̼н̼í̼c̼н̼ ̼т̼н̼ú̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼n̼ɢ̼ ̼ν̼ι̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼ɢ̼ắ̼n̼ɢ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼.̼

̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼н̼ặ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼ɢ̼ắ̼n̼ɢ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ủ̼n̼ɢ̼ ̼н̼ộ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼м̼ấ̼т̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼à̼i̼!̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼м̼.̼ạ̼.̼n̼.̼ɢ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼н̼ι̼ệ̼n̼ ̼c̼н̼í̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼Đ̼M̼:̼

̼–̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼м̼ú̼α̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼т̼.̼ù̼

̼–̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼o̼u̼n̼t̼d̼o̼w̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼í̼ ̼H̼o̼à̼

̼–̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼м̼ú̼α̼ ̼ρ̼н̼ụ̼ ̼н̼σ̼ạ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Z̼i̼ ̼O̼ă̼n̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼C̼e̼o̼ ̼x̼e̼m̼ ̼h̼ả̼

̼–̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼C̼h̼í̼ ̼H̼o̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼т̼н̼α̼м̼ ̼ɢ̼ι̼α̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼C̼a̼ ̼M̼ú̼a̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼

̼–̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼C̼h̼í̼ ̼H̼o̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼т̼н̼α̼м̼ ̼ɢ̼ι̼α̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼C̼a̼ ̼M̼ú̼a̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼

̼–̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ỹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ể̼ ̼ρ̼н̼ụ̼c̼ ̼ν̼ụ̼ ̼ν̼ă̼n̼ ̼н̼ó̼α̼ ̼ν̼ă̼n̼ ̼n̼ɢ̼н̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼т̼н̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼.̼ ̼C̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼т̼ù̼ ̼n̼н̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼н̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼σ̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼c̼н̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼a̼.̼ ̼H̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼ở̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼Â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼м̼ô̼ι̼ ̼т̼r̼ư̼ờ̼n̼ɢ̼ ̼ѕ̼ố̼n̼ɢ̼ ̼m̼ớ̼i̼!̼

ᴍớɪ đâʏ, ᴍộᴛ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ 𝟷,𝟸 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ʙấᴛ ɴɢờ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴀɴʜ xóᴀ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴄʟɪᴘ đɪ ᴄùɴɢ ᴛʜᴜỷ ᴛɪêɴ ʟà ᴅᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ʙêɴ ɴữ ᴄᴀ sĩ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ ɴɢườɪ ɴàʏ đã đɪ ᴄùɴɢ đᴏàɴ ᴄủᴀ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ ʀᴀ ʜᴜế để ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ ᴠà ʜỗ ᴛʀợ ɴɢườɪ ᴅâɴ. ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đượᴄ ɴɢườɪ ɴàʏ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʀêɴ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ 𝟷,𝟸 ᴛʀɪệᴜ ғᴏʟʟᴏᴡᴇʀ ᴄũɴɢ ɴʜư ғᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴛíᴄʜ xᴀɴʜ ʜơɴ 𝟹𝟶𝟶 ɴɢʜìɴ ɴɢườɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ sᴀᴜ đó ᴛᴏàɴ ʙộ số ᴄʟɪᴘ ɴàʏ ʙấᴛ ɴɢờ “ʙᴀʏ ᴍàᴜ” ᴋʜɪếɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ ᴛʜắᴄ ᴍắᴄ ᴠà ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄó đɪềᴜ ɢì ẩɴ ᴋʜᴜấᴛ

ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ᴘʜíᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄủᴀ ᴄʜị ᴛɪêɴ đã ɢửɪ ᴄʜᴏ ǫᴜảɴ ʟý ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɢỡ ɴʜữɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛʀêɴ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ. ʜọ ɴóɪ ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ xóᴀ đɪ ᴛʜì ᴋêɴʜ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ sẽ ʙị đáɴʜ sậᴘ”.

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛʀí ᴛʜứᴄ ᴛʀẻ, ɴɢườɪ ɴàʏ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴀɴʜ đượᴄ ᴘʜíᴀ ᴛʜᴜỷ ᴛɪêɴ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ đɪ ᴄùɴɢ để ʜỗ ᴛʀợ ᴅâɴ ᴛʜᴀʏ ᴠì “ᴛự đɪ ᴛʜᴇᴏ ᴠà ǫᴜᴀʏ để ᴋêᴜ ɢọɪ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ” ɴʜư ʟý ᴅᴏ ᴘʜíᴀ ᴇᴋɪᴘ ɴữ ᴄᴀ sĩ đưᴀ ʀᴀ. sự ᴠɪệᴄ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟶/𝟸𝟶𝟸𝟶 ɴʜưɴɢ đếɴ ʙâʏ ɢɪờ ᴀɴʜ ᴍớɪ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ʟà ᴅᴏ: “ʟúᴄ đó ᴍìɴʜ ᴄũɴɢ ấᴍ ứᴄ ɴʜưɴɢ ᴄʜᴏ ǫᴜᴀ, ɴʜưɴɢ ʜɪệɴ ᴛạɪ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʀàɴ ᴠàᴏ ᴋêɴʜ ᴍìɴʜ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴍìɴʜ xóᴀ ᴄʟɪᴘ để ᴄʜᴇ đậʏ ᴄáɪ ɢì đó ʙᴜộᴄ ᴍìɴʜ ᴘʜảɪ ʟàᴍ ʀõ”.

ᴛʀướᴄ đó, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ɴᴀᴍ ᴛɪếɴ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ Ủʏ ʙᴀɴ ᴍặᴛ ᴛʀậɴ ᴛổ ǫᴜốᴄ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛỉɴʜ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ – ʜᴜế ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ᴠà ᴛʜᴜỷ ᴛɪêɴ đếɴ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʙãᴏ ʟũ ở ʜᴜế ᴋʜôɴɢ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴍặᴛ ᴛʀậɴ ᴛỉɴʜ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄó đề ɴɢʜị ʜọ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴍặᴛ ᴛʀậɴ ᴛỉɴʜ để ᴛʀᴀᴏ ᴛɪềɴ ɴʜưɴɢ ʜọ ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ý ᴍà ᴛự đɪ ᴛʀᴀᴏ”. Đếɴ ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ʟùᴍ xùᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴄᴀ sĩ ᴛʜᴜỷ ᴛɪêɴ.

                                                                        Ca sĩ Tuấn Hưng

             FC Trấn Thành

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴠấɴ đề ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴄᴀ sĩ ᴛʜᴜỷ ᴛɪêɴ. ᴍớɪ ɴʜấᴛ ʟà ᴄôɴɢ ᴀɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʀà sᴏáᴛ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ, ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ ᴠà Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ.