N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼P̼a̼g̼e̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼”̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼g̼á̼y̼.̼.̼.̼.̼

Uncategorized

T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼9̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼í̼,̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼,̼…̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼B̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼.̼


̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼”̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ứ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼

P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ẽ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼”̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼
̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼

P̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼“̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼c̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼ổ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼á̼y̼ ̼n̼á̼y̼”̼.̼

̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼é̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼


̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼đ̼á̼p̼.̼ ̼K̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼B̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼à̼n̼ ̼”̼đ̼á̼n̼h̼ ̼ú̼p̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼à̼ ̼k̼h̼ị̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼P̼h̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼à̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼t̼ ̼x̼ê̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼o̼a̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼


̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼”̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼”̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ô̼i̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼t̼i̼-̼f̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼i̼a̼ ̼l̼ị̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼


̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼s̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼


̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼”̼1̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼1̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼”̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼a̼n̼t̼i̼-̼f̼a̼n̼.̼