V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼S̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼l̼ẩ̼u̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼.̼.̼.̼

Uncategorized

̼G̼i̼ế̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼l̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼-̼ ̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼)̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ì̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼1̼ ̼l̼á̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼D̼o̼ ̼d̼ì̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼1̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼.̼ ̼


̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼9̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼B̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼.̼ ̼

M̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼p̼h̼à̼o̼ ̼1̼ ̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼í̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼õ̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼á̼t̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼


̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼c̼ ̼n̼g̼á̼c̼h̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼.̼ ̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼A̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼A̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ẩ̼n̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼A̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼A̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼4̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼A̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼h̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼A̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼A̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼l̼a̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ệ̼t̼ ̼ư̼ớ̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼:̼ ̼“̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼à̼ ̼e̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼í̼t̼ ̼d̼ữ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼


̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼A̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼o̼á̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼b̼ừ̼a̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼è̼n̼,̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼…̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼1̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ú̼c̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼.̼ ̼

Q̼u̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼8̼ ̼k̼h̼ú̼c̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼6̼ ̼k̼h̼ú̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼A̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼x̼ì̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼6̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼a̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ố̼t̼.̼


̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼“̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼T̼V̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼õ̼,̼ ̼T̼V̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼”̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼


̼A̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼1̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼ă̼n̼.̼
̼L̼ú̼c̼ ̼A̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỷ̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼d̼è̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼i̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼h̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼.̼

C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼3̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼ư̼u̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼”̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼”̼