H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ê̼.̼ ̼”̼E̼m̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼s̼ẽ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼v̼à̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼e̼m̼”̼

Uncategorized

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼c̼á̼t̼ ̼x̼ê̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼à̼n̼ ̼d̼e̼b̼u̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼.̼
̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼í̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼t̼ắ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼p̼h̼à̼o̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼õ̼m̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼m̼e̼b̼a̼c̼k̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼í̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼á̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼G̼i̼a̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼ ̼(̼Á̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼ ̼I̼d̼o̼l̼ ̼K̼i̼d̼s̼ ̼2̼0̼1̼6̼)̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼(̼Á̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼í̼ ̼2̼0̼1̼8̼)̼,̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼(̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼T̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼í̼ ̼2̼0̼1̼8̼)̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼(̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼T̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼í̼ ̼2̼0̼1̼7̼)̼…̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼

̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼
̼“̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ú̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ú̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼”̼.̼

̼“̼Ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼í̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼a̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼ ̼–̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼I̼d̼o̼l̼ ̼K̼i̼d̼s̼”̼.̼

̼“̼S̼ự̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ó̼:̼ ̼K̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼B̼G̼K̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼ ̼I̼d̼o̼l̼ ̼K̼i̼d̼s̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼d̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼;̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼G̼i̼a̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼;̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼è̼m̼”̼.̼

̼“̼Ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼à̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼í̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼é̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼…̼

Trước đó

Mới đây, tin Bầu Thụy sẽ đỡ đầu cho Hồ Văn Cường, lo cho em tiếp tục học và ca hát khiến dân mạng không khỏi bất ngờ

 

Bầu Thụy – một trong những doanh nhân giàu có nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán – mới đây đã ngỏ ý muốn giúp đỡ cho Hồ Văn Cường được học Đại học và hậu thuẫn cho em trên con đường ca hát.

Bầu Thụy khẳng định sẽ giúp Cường có một ekip riêng chuyên nghiệp, được học Đại học, và thoải mái theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, “khó đâu thì chú sẽ giúp đỡ cháu”.

Cánh cửa cũ khép lại nhưng đã có nhiều cánh cửa rất đẹp với tương lai rộng mở khác hiện ra cho cậu bé Hồ Văn Cường!

Bài viết của ông bầu Nguyễn Đức Thụy nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Ngay khi thông tin này được chia sẻ, đã có rất nhiều người tán thưởng và ủng hộ sự hỗ trợ của ông Thụy dành cho Hồ Văn Cường. Đồng thời, có thành viên còn đánh giá, ông Thụy là “thần Tài” của Cường. Trong khi đó, những thành viên khác lại bày tỏ muốn hỗ trợ Hồ văn Cường về mặt xã hội cũng như các chương trình sự kiện.

Vụ việc lùm xùm giữa ca sĩ Hồ Văn Cường với phía cố nghệ sĩ Phi Nhung vẫn chưa đi đến hồi kết, tiếp tục nhận được nhiều chú ý của những người quan tâm. Bên cạnh những người quay lưng lại phía Hồ Văn Cường thì cũng có không ít người vẫn ủng hộ danh ca trẻ tuổi này.

Mới đây nhất là ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), người sáng lập Công ty Cổ phần Thaiholdings (THD), Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPB) đã thể hiện sự ủng hộ của mình dành cho Hồ Văn Cường.

Trên trang facebook cá nhân, ông Thụy cho biết: “Mình thần tượng danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn và cố ca sĩ Phi Nhung và ca sĩ Hồ Văn Cường. Ekip Phi Nhung không còn giá trị vì Phi Nhung đã quá cố. Cường ơi chú có thể chỉ bảo cho con để xây dựng được ekip như của anh 3 danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Khó đâu thì chú giúp đỡ cháu để cháu đam mê ca hát. Và học đại học!”.

Về đời sống cá nhân, bầu Thụy có đam mê chơi siêu xe như nhiều đại gia khác. Ông được biết đến là một trong hai người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng. Ngoài ra, đại gia Ninh Bình này còn có nhiều xe sang đắt tiền như chiếc Phantom đầu tiên tại Ninh Bình, 3 Rolls Royce Ghost và 1 Maybach 62s và các loại Mercedes S-Class, BMW 7-Series, Range Rover, Lexus Ls600hl, Lx570, X5 4.8…