M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼:̼ ̼2̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

Uncategorized

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼6̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼

T̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼3̼7̼N̼6̼-̼1̼6̼3̼9̼ ̼(̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼ả̼)̼;̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼è̼o̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼3̼k̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼m̼è̼o̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼8̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼á̼ ̼n̼h̼e̼m̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼ú̼ ̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼s̼ủ̼a̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼.̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ù̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼


B̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ả̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼1̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼e̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼1̼ ̼v̼ỏ̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ó̼.̼.̼.̼

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼3̼0̼/̼8̼)̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ử̼u̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼.̼.̼”̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼6̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼a̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼3̼ ̼-̼ ̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼ậ̼y̼,̼ ̼g̼ư̼ơ̼m̼,̼ ̼d̼a̼o̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼)̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ễ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼.̼