C̼l̼i̼p̼:̼ ̼R̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼á̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼6̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼

Uncategorized

N̼g̼à̼y̼ ̼0̼9̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼)̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼s̼o̼i̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼ ̼(̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼s̼o̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼á̼n̼ ̼d̼â̼y̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼


T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼ỉ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼s̼o̼i̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼á̼n̼ ̼s̼á̼n̼ ̼d̼â̼y̼ ̼b̼ò̼ ̼ở̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼o̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼s̼á̼n̼ ̼d̼â̼y̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼á̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼t̼á̼i̼,̼ ̼c̼á̼ ̼t̼á̼i̼,̼ ̼c̼á̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼
̼Đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼s̼á̼n̼ ̼d̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼,̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼,̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼(̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼b̼ò̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼1̼0̼0̼ ̼đ̼ộ̼ ̼C̼)̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼.̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼o̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼i̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼.̼V̼.̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ừ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼.̼ ̼B̼é̼ ̼V̼.̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼o̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

B̼é̼ ̼V̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼V̼.̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼6̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

̼T̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼7̼,̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼9̼,̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼1̼,̼5̼ ̼k̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼i̼m̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼B̼é̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼t̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼i̼m̼ ̼b̼ẩ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼1̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼S̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼

̼”̼G̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼â̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼o̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼”̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼9̼,̼ ̼V̼.̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ổ̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼”̼C̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ổ̼”̼.̼

V̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼
̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼ ̼B̼é̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼T̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼S̼á̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ổ̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ê̼u̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼S̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼o̼n̼ ̼y̼ế̼u̼.̼

̼T̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼9̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼s̼o̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼0̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ú̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼o̼x̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼i̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼T̼r̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼