V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼“̼S̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼”̼

Uncategorized

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.


̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼“̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼–̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼.̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼2̼8̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼6̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼2̼1̼.̼
̼S̼Ố̼T̼ ̼V̼À̼ ̼Đ̼I̼ ̼N̼G̼O̼À̼I̼ ̼L̼I̼Ê̼N̼ ̼T̼Ụ̼C̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼é̼t̼ ̼(̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼é̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼X̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ố̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼ ̼(̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼1̼0̼0̼k̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼


̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼u̼ố̼t̼.̼
̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼C̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼1̼0̼k̼m̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼á̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼!̼”̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ừ̼ ̼A̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ú̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼t̼.̼”̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ậ̼m̼ ̼P̼ồ̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼P̼a̼n̼a̼d̼o̼l̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼”̼.̼̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼o̼i̼”̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼“̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼,̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼“̼G̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼k̼é̼m̼ ̼ạ̼!̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼.̼̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼t̼ổ̼ ̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ỏ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼.̼̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼:̼

̼“̼L̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ỉ̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼