13454fg

Uncategorized

C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼à̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ở̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼é̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼b̼è̼o̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼”̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼”̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼”̼C̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼?̼ ̼N̼à̼y̼,̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼”̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼

̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỉ̼ ̼2̼1̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼à̼?̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼

̼”̼E̼m̼ ̼ơ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỉ̼ ̼2̼1̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼.̼.̼ ̼C̼h̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ả̼”̼

̼”̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼”̼

̼”̼N̼ế̼u̼ ̼m̼à̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼”̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼e̼ ̼v̼u̼ố̼t̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼-̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ồ̼ ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼â̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼”̼

̼”̼T̼h̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ạ̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼”̼

̼”̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ỡ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼