K̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼H̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ề̼n̼ ̼n̼.̼á̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

Uncategorized

Đ̼̼̼ó̼̼̼ ̼l̼̼̼à̼̼̼ ̼t̼̼̼a̼̼̼i̼̼̼ ̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼c̼̼̼ủ̼̼̼a̼̼̼ ̼m̼̼̼ộ̼̼̼t̼̼̼ ̼n̼̼̼a̼̼̼m̼̼̼ ̼c̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼b̼̼̼ị̼̼̼ ̼n̼̼̼g̼h̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼n̼̼̼ ̼n̼̼̼á̼̼̼t̼̼̼ ̼t̼̼̼o̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼ ̼b̼̼̼ộ̼̼̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼p̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼i̼̼̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼m̼̼̼á̼̼̼y̼̼̼ ̼x̼̼̼a̼̼̼y̼̼̼ ̼g̼ạ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ ̼n̼̼̼g̼à̼̼̼y̼̼̼ ̼1̼3̼-̼9̼.̼̼̼ ̼S̼̼̼ự̼̼̼ ̼v̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼c̼̼̼ ̼n̼̼̼à̼̼̼y̼̼̼ ̼đ̼̼̼ư̼̼̼ợ̼̼̼c̼̼̼ ̼l̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ề̼̼̼n̼̼̼ ̼k̼̼̼h̼̼̼ắ̼̼̼p̼̼̼ ̼c̼̼̼á̼̼̼c̼̼̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼m̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼x̼̼̼ã̼̼̼ ̼h̼̼̼ộ̼̼̼i̼̼̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ ̼m̼̼̼ộ̼̼̼t̼̼̼ ̼“̼̼̼h̼̼̼ồ̼̼̼i̼̼̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼”̼̼̼ ̼c̼̼̼ả̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼t̼̼̼ỉ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼v̼̼̼ề̼̼̼ ̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼t̼̼̼o̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼l̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼đ̼̼̼ộ̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼c̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼.̼̼̼ ̼C̼̼̼ù̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼T̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼e̼̼̼n̼̼̼c̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼n̼̼̼h̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼.̼̼̼v̼̼̼n̼̼̼ ̼t̼̼̼ì̼̼̼m̼̼̼ ̼h̼̼̼i̼̼̼ể̼̼̼u̼̼̼ ̼s̼̼̼ự̼̼̼ ̼v̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼c̼̼̼ ̼n̼̼̼à̼̼̼y̼̼̼!̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼e̼̼̼o̼̼̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼t̼̼̼i̼̼̼n̼̼̼ ̼c̼̼̼ó̼̼̼ ̼đ̼̼̼ư̼̼̼ợ̼̼̼c̼̼̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼ì̼̼̼ ̼h̼̼̼ồ̼̼̼i̼̼̼ ̼1̼̼̼7̼̼̼h̼̼̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼u̼̼̼ ̼n̼̼̼g̼à̼̼̼y̼̼̼ ̼1̼3̼-̼9̼,̼̼̼

̼b̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼v̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼ ̼đ̼̼̼a̼̼̼ ̼k̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼a̼̼̼ ̼B̼̼̼ắ̼̼̼c̼̼̼ ̼g̼i̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼đ̼̼̼ã̼̼̼ ̼t̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼p̼̼̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼ậ̼̼̼n̼̼̼ ̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼c̼̼̼ứ̼̼̼u̼̼̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ữ̼̼̼a̼̼̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼c̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼c̼̼̼a̼̼̼ ̼c̼̼̼ấ̼̼̼p̼̼̼ ̼c̼̼̼ứ̼̼̼u̼̼̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼n̼̼̼a̼̼̼m̼̼̼ ̼c̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼c̼̼̼ó̼̼̼ ̼t̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼V̼̼̼.̼̼̼T̼̼̼.̼̼̼T̼̼̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼t̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼t̼̼̼o̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼ ̼b̼̼̼ộ̼̼̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼p̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼i̼̼̼ ̼b̼̼̼ị̼̼̼ ̼n̼̼̼g̼h̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼n̼̼̼ ̼n̼̼̼á̼̼̼t̼̼̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼m̼̼̼á̼̼̼y̼̼̼ ̼x̼̼̼a̼̼̼y̼̼̼ ̼g̼ạ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼.̼̼̼ ̼K̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼q̼̼̼u̼̼̼ả̼̼̼ ̼h̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼ả̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼n̼̼̼a̼̼̼m̼̼̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼n̼̼̼i̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼b̼̼̼ị̼̼̼ ̼n̼̼̼g̼h̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼n̼̼̼ ̼n̼̼̼á̼̼̼t̼̼̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼V̼̼̼.̼̼̼T̼̼̼.̼̼̼T̼̼̼ ̼n̼̼̼ă̼̼̼m̼̼̼ ̼n̼̼̼a̼̼̼y̼̼̼ ̼2̼̼̼2̼̼̼ ̼t̼̼̼u̼̼̼ổ̼̼̼i̼̼̼ ̼s̼̼̼ố̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼t̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼x̼̼̼ã̼̼̼ ̼X̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼L̼̼̼â̼̼̼m̼̼̼,̼̼̼ ̼h̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼ ̼L̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼g̼i̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼.̼̼̼ ̼K̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼g̼ặ̼̼̼p̼̼̼ ̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼,̼̼̼ ̼T̼̼̼ ̼b̼̼̼ị̼̼̼ ̼s̼̼̼ố̼̼̼c̼̼̼ ̼h̼̼̼o̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼ ̼t̼̼̼o̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼,̼̼̼ ̼h̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼ ̼m̼̼̼ê̼̼̼ ̼s̼̼̼â̼̼̼u̼̼̼ ̼d̼̼̼o̼̼̼ ̼m̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼m̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼ ̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼đ̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼đ̼̼̼ớ̼̼̼n̼̼̼ ̼q̼̼̼u̼̼̼á̼̼̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼u̼̼̼.̼̼̼

K̼̼̼h̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼o̼̼̼ ̼r̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼m̼̼̼á̼̼̼y̼̼̼ ̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼n̼̼̼g̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼r̼̼̼a̼̼̼ ̼đ̼̼̼ư̼̼̼ợ̼̼̼c̼̼̼ ̼n̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼c̼̼̼ả̼̼̼ ̼T̼̼̼ ̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼m̼̼̼á̼̼̼y̼̼̼ ̼x̼̼̼a̼̼̼y̼̼̼ ̼đ̼̼̼ề̼̼̼u̼̼̼ ̼đ̼̼̼ư̼̼̼ợ̼̼̼c̼̼̼ ̼n̼̼̼g̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼d̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ở̼̼̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼ẳ̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼đ̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼b̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼v̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼ ̼B̼̼̼ắ̼̼̼c̼̼̼ ̼g̼i̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼.̼̼̼ ̼̼̼

̼C̼̼̼á̼̼̼c̼̼̼ ̼b̼̼̼á̼̼̼c̼̼̼ ̼s̼̼̼ĩ̼̼̼ ̼t̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼b̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼v̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼ ̼n̼̼̼g̼a̼̼̼y̼̼̼ ̼l̼̼̼ậ̼̼̼p̼̼̼ ̼t̼̼̼ứ̼̼̼c̼̼̼ ̼c̼̼̼ấ̼̼̼p̼̼̼ ̼c̼̼̼ứ̼̼̼u̼̼̼,̼̼̼ ̼h̼̼̼ồ̼̼̼i̼̼̼ ̼s̼̼̼ứ̼̼̼c̼̼̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼b̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼t̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼p̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼i̼̼̼ ̼b̼̼̼ị̼̼̼ ̼n̼̼̼g̼h̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼n̼̼̼ ̼n̼̼̼á̼̼̼t̼̼̼ ̼h̼̼̼o̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼ ̼t̼̼̼o̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼ ̼l̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼đ̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼t̼̼̼ậ̼̼̼n̼̼̼ ̼x̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ậ̼̼̼u̼̼̼.̼̼̼

̼B̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼p̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼i̼̼̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼o̼̼̼ ̼k̼̼̼h̼̼̼ớ̼̼̼p̼̼̼ ̼h̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼g̼,̼̼̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ề̼̼̼n̼̼̼ ̼8̼̼̼ ̼đ̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼ ̼v̼̼̼ị̼̼̼ ̼m̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼ ̼l̼̼̼i̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼t̼̼̼ụ̼̼̼c̼̼̼ ̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼c̼̼̼ó̼̼̼ ̼k̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼ ̼n̼̼̼ă̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼p̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼i̼̼̼ ̼c̼̼̼ắ̼̼̼t̼̼̼ ̼b̼̼̼ỏ̼̼̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼p̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼i̼̼̼.̼̼̼ ̼M̼̼̼ặ̼̼̼c̼̼̼ ̼d̼̼̼ù̼̼̼ ̼đ̼̼̼ư̼̼̼ợ̼̼̼c̼̼̼ ̼c̼̼̼ấ̼̼̼p̼̼̼ ̼c̼̼̼ứ̼̼̼u̼̼̼ ̼k̼̼̼ị̼̼̼p̼̼̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼v̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼c̼̼̼ ̼k̼̼̼h̼̼̼ó̼̼̼ ̼k̼̼̼h̼̼̼ă̼̼̼n̼̼̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼l̼̼̼à̼̼̼ ̼l̼̼̼à̼̼̼m̼̼̼ ̼s̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼đ̼̼̼ư̼̼̼a̼̼̼ ̼b̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼r̼̼̼a̼̼̼ ̼k̼̼̼h̼̼̼ỏ̼̼̼i̼̼̼ ̼m̼̼̼á̼̼̼y̼̼̼ ̼x̼̼̼a̼̼̼y̼̼̼?̼̼̼ ̼S̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼h̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼u̼̼̼ ̼g̼i̼̼̼ờ̼̼̼ ̼n̼̼̼g̼h̼̼̼i̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼c̼̼̼ứ̼̼̼u̼̼̼,̼̼̼ ̼r̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼m̼̼̼ừ̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼l̼̼̼à̼̼̼ ̼m̼̼̼ọ̼̼̼i̼̼̼ ̼v̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼c̼̼̼ ̼đ̼̼̼ư̼̼̼ợ̼̼̼c̼̼̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼c̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼.̼̼̼ ̼Đ̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼n̼̼̼a̼y̼ ̼b̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼đ̼̼̼ã̼̼̼ ̼t̼̼̼ỉ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼k̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼ ̼n̼̼̼ă̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼t̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼p̼̼̼ ̼x̼̼̼ú̼̼̼c̼̼̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ậ̼̼̼m̼̼̼.̼̼̼ ̼Đ̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼n̼̼̼a̼̼̼y̼̼̼,̼̼̼ ̼t̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼b̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼k̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼ ̼t̼̼̼ố̼̼̼t̼̼̼,̼̼̼ ̼c̼̼̼ó̼̼̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼ể̼̼̼ ̼ă̼̼̼n̼̼̼ ̼u̼̼̼ố̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼ẹ̼̼̼ ̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼n̼̼̼ó̼̼̼i̼̼̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼ ̼b̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼n̼̼̼g̼.̼

H̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼ ̼v̼̼̼ụ̼̼̼ ̼v̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼c̼̼̼ ̼đ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼đ̼̼̼ư̼̼̼ợ̼̼̼c̼̼̼ ̼đ̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼u̼̼̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼a̼̼̼ ̼l̼̼̼à̼̼̼m̼̼̼ ̼r̼̼̼õ̼̼̼.̼̼̼ ̼Đ̼̼̼â̼̼̼y̼̼̼ ̼l̼̼̼à̼̼̼ ̼t̼̼̼a̼̼̼i̼̼̼ ̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼b̼̼̼á̼̼̼o̼̼̼ ̼đ̼̼̼ộ̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼v̼̼̼ề̼̼̼ ̼t̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼t̼̼̼o̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼ ̼l̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼đ̼̼̼ộ̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼c̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼.̼̼̼̼̼H̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼n̼̼̼g̼à̼̼̼y̼̼̼,̼̼̼ ̼k̼̼̼h̼̼̼ắ̼̼̼p̼̼̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼ ̼g̼i̼̼̼ớ̼̼̼i̼̼̼ ̼c̼̼̼ó̼̼̼ ̼r̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼u̼̼̼ ̼c̼̼̼á̼̼̼c̼̼̼ ̼v̼̼̼ụ̼̼̼ ̼t̼̼̼a̼̼̼i̼̼̼ ̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼l̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼đ̼̼̼ộ̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼n̼̼̼g̼h̼̼̼i̼̼̼ê̼̼̼m̼̼̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼ọ̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼t̼̼̼â̼̼̼m̼̼̼.̼̼̼ ̼T̼̼̼a̼̼̼i̼̼̼ ̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼l̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼đ̼̼̼ộ̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼l̼̼̼à̼̼̼ ̼v̼̼̼ấ̼̼̼n̼̼̼ ̼đ̼̼̼ề̼̼̼ ̼k̼̼̼h̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼ể̼̼̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼k̼̼̼h̼̼̼ỏ̼̼̼i̼̼̼ ̼đ̼̼̼ố̼̼̼i̼̼̼ ̼v̼̼̼ớ̼̼̼i̼̼̼ ̼c̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼q̼̼̼u̼̼̼á̼̼̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼l̼̼̼à̼̼̼m̼̼̼ ̼v̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼c̼̼̼.̼̼̼

̼T̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼u̼̼̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ủ̼̼̼ ̼d̼̼̼o̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼n̼̼̼g̼h̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼p̼̼̼ ̼h̼̼̼a̼̼̼y̼̼̼ ̼c̼̼̼á̼̼̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼l̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼đ̼̼̼ộ̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼v̼̼̼ẫ̼̼̼n̼̼̼ ̼r̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ủ̼̼̼ ̼q̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼,̼̼̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼a̼̼̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼b̼̼̼ị̼̼̼ ̼đ̼̼̼ầ̼̼̼y̼̼̼ ̼đ̼̼̼ủ̼̼̼ ̼đ̼̼̼ồ̼̼̼ ̼b̼̼̼ả̼̼̼o̼̼̼ ̼h̼̼̼ộ̼̼̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼q̼̼̼u̼̼̼á̼̼̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼l̼̼̼à̼̼̼m̼̼̼ ̼v̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼c̼̼̼,̼̼̼ ̼d̼̼̼ẫ̼̼̼n̼̼̼ ̼đ̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼ữ̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼t̼̼̼a̼̼̼i̼̼̼ ̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼k̼̼̼h̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼m̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼m̼̼̼u̼̼̼ố̼̼̼n̼̼̼ ̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼đ̼̼̼ể̼̼̼ ̼l̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼h̼̼̼ậ̼̼̼u̼̼̼ ̼q̼̼̼u̼̼̼á̼̼̼ ̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼g̼ ̼t̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼c̼̼̼.̼̼̼

x̼̼̼e̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ê̼̼̼m̼̼̼

̼M̼ộ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ó̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼à̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ệ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ộ̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ể̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼ẩ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ộ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ụ̼̼̼ ̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ừ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ì̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ờ̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼ặ̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼é̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼u̼̼̼ố̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼.̼̼̼

̼̼̼K̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ả̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼1̼̼̼3̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼ờ̼̼̼ ̼̼̼3̼̼̼0̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼h̼̼̼ĩ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ị̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼C̼̼̼ồ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼Q̼̼̼u̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼ã̼̼̼ ̼̼̼H̼̼̼ư̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼ạ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼B̼̼̼ố̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼ạ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼(̼̼̼Q̼̼̼u̼̼̼ả̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼B̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼)̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ộ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ó̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼à̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ệ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ộ̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ể̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼ẩ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ộ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ụ̼̼̼ ̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ừ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ú̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼à̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ì̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ộ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ư̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ổ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼r̼̼̼ồ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼é̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼u̼̼̼ố̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼.̼̼̼

̼̼̼H̼̼̼ậ̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼q̼̼̼u̼̼̼ả̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼3̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼é̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ử̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ỗ̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼ầ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼V̼̼̼ă̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼D̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼ầ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼V̼̼̼ă̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼ầ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼X̼̼̼u̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼V̼̼̼ĩ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼H̼̼̼a̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼ầ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼V̼̼̼ă̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼L̼̼̼ê̼̼̼ ̼̼̼Đ̼̼̼ứ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼A̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ư̼̼̼ợ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ấ̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ứ̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ạ̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ế̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼ã̼̼̼ ̼̼̼H̼̼̼ư̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼ạ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ể̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼B̼̼̼V̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼C̼̼̼á̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ề̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼ã̼̼̼.̼̼̼

̼H̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼ó̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼ó̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ư̼̼̼ớ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼á̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ủ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼é̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼à̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ệ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ộ̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼.̼̼̼

̼̼N̼̼̼g̼̼̼à̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼0̼8̼/̼0̼2̼,̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼í̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ù̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ả̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ộ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼ã̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼h̼̼̼è̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼H̼̼̼ư̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼ạ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼B̼̼̼ố̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼ạ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼(̼̼̼Q̼̼̼u̼̼̼ả̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼B̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼)̼̼̼ ̼̼̼-̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ơ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ó̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼é̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ù̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ú̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼à̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ệ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼9̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼N̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ơ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼â̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ọ̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼ờ̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ứ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ụ̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼é̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼à̼̼̼y̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼

̼̼̼C̼̼̼h̼̼̼ú̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ô̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼ầ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼X̼̼̼u̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼(̼̼̼S̼̼̼N̼̼̼ ̼̼̼1̼̼̼9̼̼̼7̼̼̼6̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼ở̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼K̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼H̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼3̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼ã̼̼̼ ̼̼̼H̼̼̼ư̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼ạ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼)̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ộ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼3̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼ấ̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ố̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ọ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼ẩ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ễ̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼.̼̼̼

̼̼C̼̼̼h̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼B̼̼̼ù̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼L̼̼̼ý̼̼̼ ̼̼̼(̼̼̼v̼̼̼ợ̼̼̼ ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼)̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ằ̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ộ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼a̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼ầ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ỗ̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ể̼̼̼ ̼̼̼q̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼à̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ồ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ư̼̼̼ợ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ă̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ó̼̼̼c̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼H̼̼̼a̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ứ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ẻ̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ắ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ỏ̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼e̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ả̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼ó̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ấ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼ọ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ố̼̼̼.̼̼̼

̼̼̼Ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼L̼̼̼ê̼̼̼ ̼̼̼X̼̼̼u̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼U̼̼̼y̼̼̼ể̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼-̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼ư̼̼̼ở̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼K̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼H̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼3̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ừ̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ư̼̼̼ớ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼a̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼ở̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ị̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ừ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ứ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ụ̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼é̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼â̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ớ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ũ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ự̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ù̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ợ̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼à̼̼̼y̼̼̼.̼̼̼

̼̼̼”̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼ã̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ừ̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ư̼̼̼ớ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼a̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ũ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ó̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ợ̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼é̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼r̼̼̼ồ̼̼̼i̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ỉ̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ộ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼L̼̼̼ầ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼à̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ậ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼3̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ộ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ú̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ò̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ú̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼ẩ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼à̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ữ̼̼̼a̼̼̼”̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼U̼̼̼y̼̼̼ể̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ó̼̼̼i̼̼̼.̼̼̼

̼̼T̼̼̼h̼̼̼e̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼U̼̼̼y̼̼̼ể̼̼̼n̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼ở̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ố̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ộ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼r̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ố̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ụ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼A̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼ụ̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼á̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ộ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ó̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ợ̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ậ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ầ̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼á̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼â̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼ự̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼ở̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ị̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼H̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼ụ̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼á̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ò̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼ở̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼

̼̼̼A̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ợ̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ó̼̼̼ ̼̼̼2̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ứ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ớ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ọ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ớ̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼1̼̼̼1̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ò̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ứ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ỏ̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ọ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ớ̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼3̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼H̼̼̼ô̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼a̼̼̼y̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ứ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ớ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ọ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼ỳ̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ỏ̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼ở̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ị̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼a̼̼̼.̼̼̼

̼̼̼”̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ậ̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ủ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ả̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ậ̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼à̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼A̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼ấ̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ộ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ổ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ớ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ả̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼e̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼o̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ợ̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼â̼̼̼y̼̼̼”̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼U̼̼̼y̼̼̼ể̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼.̼̼̼

K͙̼͙h͙̼͙u͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙ả͙̼͙n͙̼͙h͙̼͙ ͙̼͙t͙̼͙a͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙t͙̼͙h͙̼͙ư͙̼͙ơ͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙ũ͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙b͙̼͙a͙̼͙o͙̼͙ ͙̼͙t͙̼͙r͙̼͙ù͙̼͙m͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙ă͙̼͙n͙̼͙ ͙̼͙n͙̼͙h͙̼͙à͙̼͙ ͙̼͙g͙̼͙i͙̼͙a͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙ì͙̼͙n͙̼͙h͙̼͙ ͙̼͙a͙̼͙n͙̼͙h͙̼͙ ͙̼͙T͙̼͙r͙̼͙ầ͙̼͙n͙̼͙ ͙̼͙X͙̼͙u͙̼͙â͙̼͙n͙̼͙ ͙̼͙D͙̼͙i͙̼͙ệ͙̼͙u͙̼͙ ͙̼͙ở͙̼͙ ͙̼͙t͙̼͙h͙̼͙ô͙̼͙n͙̼͙ ͙̼͙K͙̼͙h͙̼͙ư͙̼͙ơ͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙H͙̼͙à͙̼͙ ͙̼͙2͙̼͙.͙̼͙ ͙̼͙A͙̼͙n͙̼͙h͙̼͙ ͙̼͙D͙̼͙i͙̼͙ệ͙̼͙u͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙ư͙̼͙ợ͙̼͙c͙̼͙ ͙̼͙g͙̼͙i͙̼͙a͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙ì͙̼͙n͙̼͙h͙̼͙ ͙̼͙t͙̼͙ổ͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙h͙̼͙ứ͙̼͙c͙̼͙ ͙̼͙a͙̼͙n͙̼͙ ͙̼͙t͙̼͙á͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙v͙̼͙à͙̼͙o͙̼͙ ͙̼͙l͙̼͙ú͙̼͙c͙̼͙ ͙̼͙8͙̼͙h͙̼͙ ͙̼͙s͙̼͙á͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙n͙̼͙a͙̼͙y͙̼͙.͙̼͙

͙̼͙T͙̼͙r͙̼͙o͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙ă͙̼͙n͙̼͙ ͙̼͙n͙̼͙h͙̼͙à͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙ấ͙̼͙p͙̼͙ ͙̼͙4͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙ã͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙ũ͙̼͙,͙̼͙ ͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ư͙̼͙ờ͙̼͙i͙̼͙ ͙̼͙v͙̼͙ợ͙̼͙ ͙̼͙a͙̼͙n͙̼͙h͙̼͙ ͙̼͙D͙̼͙i͙̼͙ệ͙̼͙u͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙ù͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙á͙̼͙c͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙o͙̼͙n͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙a͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙v͙̼͙ậ͙̼͙t͙̼͙ ͙̼͙v͙̼͙ã͙̼͙ ͙̼͙t͙̼͙r͙̼͙o͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙ơ͙̼͙n͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙a͙̼͙u͙̼͙ ͙̼͙m͙̼͙ấ͙̼͙t͙̼͙ ͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ư͙̼͙ờ͙̼͙i͙̼͙ ͙̼͙t͙̼͙h͙̼͙â͙̼͙n͙̼͙.͙̼͙ ͙̼͙R͙̼͙i͙̼͙ê͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙ứ͙̼͙a͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙o͙̼͙n͙̼͙ ͙̼͙t͙̼͙r͙̼͙a͙̼͙i͙̼͙ ͙̼͙ú͙̼͙t͙̼͙ ͙̼͙m͙̼͙ớ͙̼͙i͙̼͙ ͙̼͙4͙̼͙ ͙̼͙t͙̼͙u͙̼͙ổ͙̼͙i͙̼͙ ͙̼͙t͙̼͙h͙̼͙ì͙̼͙ ͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ồ͙̼͙i͙̼͙ ͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ơ͙̼͙ ͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙á͙̼͙c͙̼͙.͙̼͙ ͙̼͙T͙̼͙h͙̼͙ằ͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙b͙̼͙é͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙ò͙̼͙n͙̼͙ ͙̼͙q͙̼͙u͙̼͙á͙̼͙ ͙̼͙n͙̼͙h͙̼͙ỏ͙̼͙,͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙h͙̼͙ư͙̼͙a͙̼͙ ͙̼͙t͙̼͙h͙̼͙ể͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙ả͙̼͙m͙̼͙ ͙̼͙n͙̼͙h͙̼͙ậ͙̼͙n͙̼͙ ͙̼͙h͙̼͙ế͙̼͙t͙̼͙ ͙̼͙n͙̼͙ỗ͙̼͙i͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙a͙̼͙u͙̼͙ ͙̼͙m͙̼͙ấ͙̼͙t͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙h͙̼͙a͙̼͙.͙̼͙

͙̼͙C͙̼͙h͙̼͙ị͙̼͙ ͙̼͙N͙̼͙g͙̼͙u͙̼͙y͙̼͙ễ͙̼͙n͙̼͙ ͙̼͙T͙̼͙h͙̼͙ị͙̼͙ ͙̼͙H͙̼͙ồ͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙(͙̼͙v͙̼͙ợ͙̼͙ ͙̼͙a͙̼͙n͙̼͙h͙̼͙ ͙̼͙D͙̼͙i͙̼͙ệ͙̼͙u͙̼͙)͙̼͙ ͙̼͙n͙̼͙ó͙̼͙i͙̼͙ ͙̼͙t͙̼͙r͙̼͙o͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙n͙̼͙ư͙̼͙ớ͙̼͙c͙̼͙ ͙̼͙m͙̼͙ắ͙̼͙t͙̼͙:͙̼͙ ͙̼͙“͙̼͙Đ͙̼͙â͙̼͙y͙̼͙ ͙̼͙l͙̼͙à͙̼͙ ͙̼͙n͙̼͙ỗ͙̼͙i͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙a͙̼͙u͙̼͙ ͙̼͙m͙̼͙ấ͙̼͙t͙̼͙ ͙̼͙m͙̼͙á͙̼͙t͙̼͙ ͙̼͙q͙̼͙u͙̼͙á͙̼͙ ͙̼͙l͙̼͙ớ͙̼͙n͙̼͙.͙̼͙ ͙̼͙V͙̼͙ợ͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙h͙̼͙ồ͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙t͙̼͙ô͙̼͙i͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙ó͙̼͙ ͙̼͙4͙̼͙ ͙̼͙m͙̼͙ụ͙̼͙n͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙o͙̼͙n͙̼͙,͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙ứ͙̼͙a͙̼͙ ͙̼͙l͙̼͙ớ͙̼͙n͙̼͙ ͙̼͙p͙̼͙h͙̼͙ả͙̼͙i͙̼͙ ͙̼͙b͙̼͙ỏ͙̼͙ ͙̼͙h͙̼͙ọ͙̼͙c͙̼͙ ͙̼͙g͙̼͙i͙̼͙ữ͙̼͙a͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙h͙̼͙ừ͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙,͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙a͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙i͙̼͙ ͙̼͙l͙̼͙à͙̼͙m͙̼͙ ͙̼͙x͙̼͙a͙̼͙ ͙̼͙n͙̼͙ê͙̼͙n͙̼͙ ͙̼͙n͙̼͙a͙̼͙y͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙ũ͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙k͙̼͙h͙̼͙ô͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙v͙̼͙ề͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙h͙̼͙ị͙̼͙u͙̼͙ ͙̼͙t͙̼͙a͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙b͙̼͙ố͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙ư͙̼͙ợ͙̼͙c͙̼͙.͙̼͙ ͙̼͙B͙̼͙a͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙ứ͙̼͙a͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙ò͙̼͙n͙̼͙ ͙̼͙l͙̼͙ạ͙̼͙i͙̼͙ ͙̼͙t͙̼͙h͙̼͙ì͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙a͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙t͙̼͙u͙̼͙ổ͙̼͙i͙̼͙ ͙̼͙ă͙̼͙n͙̼͙ ͙̼͙h͙̼͙ọ͙̼͙c͙̼͙,͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙ứ͙̼͙a͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙o͙̼͙n͙̼͙ ͙̼͙ú͙̼͙t͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙ò͙̼͙n͙̼͙ ͙̼͙q͙̼͙u͙̼͙á͙̼͙ ͙̼͙b͙̼͙é͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙ể͙̼͙ ͙̼͙h͙̼͙i͙̼͙ể͙̼͙u͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙ư͙̼͙ợ͙̼͙c͙̼͙ ͙̼͙n͙̼͙ỗ͙̼͙i͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙a͙̼͙u͙̼͙ ͙̼͙n͙̼͙à͙̼͙y͙̼͙.͙̼͙ ͙̼͙G͙̼͙i͙̼͙ờ͙̼͙ ͙̼͙a͙̼͙n͙̼͙h͙̼͙ ͙̼͙m͙̼͙ấ͙̼͙t͙̼͙ ͙̼͙r͙̼͙ồ͙̼͙i͙̼͙,͙̼͙ ͙̼͙m͙̼͙ộ͙̼͙t͙̼͙ ͙̼͙m͙̼͙ì͙̼͙n͙̼͙h͙̼͙ ͙̼͙t͙̼͙ô͙̼͙i͙̼͙ ͙̼͙v͙̼͙ớ͙̼͙i͙̼͙ ͙̼͙3͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙ứ͙̼͙a͙̼͙ ͙̼͙c͙̼͙o͙̼͙n͙̼͙ ͙̼͙n͙̼͙h͙̼͙ỏ͙̼͙ ͙̼͙k͙̼͙h͙̼͙ô͙̼͙n͙̼͙g͙̼͙ ͙̼͙b͙̼͙i͙̼͙ế͙̼͙t͙̼͙ ͙̼͙x͙̼͙o͙̼͙a͙̼͙y͙̼͙ ͙̼͙s͙̼͙ở͙̼͙ ͙̼͙s͙̼͙a͙̼͙o͙̼͙ ͙̼͙đ͙̼͙â͙̼͙y͙̼͙”͙̼͙.͙

̼̼T̼̼̼h̼̼̼e̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ữ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ủ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼H̼̼̼ồ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼D̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼á̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ỹ̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ú̼̼̼ ̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼ở̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼ã̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼C̼̼̼h̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼H̼̼̼ồ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼à̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼r̼̼̼u̼̼̼ộ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼ở̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ị̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ò̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ó̼̼̼ ̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ộ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ũ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ã̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼y̼̼̼ế̼̼̼u̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼u̼̼̼ộ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ố̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼r̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼ó̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼ă̼̼̼n̼̼̼.̼̼̼

̼̼̼X̼̼̼ó̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ỏ̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ố̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ẹ̼̼̼ ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼ầ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼X̼̼̼u̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼V̼̼̼ĩ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼(̼̼̼S̼̼̼N̼̼̼ ̼̼̼1̼̼̼9̼̼̼8̼̼̼8̼̼̼)̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ũ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼u̼̼̼ố̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼G̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ả̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼ó̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼ă̼̼̼n̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ọ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼à̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼ê̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ậ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼Đ̼̼̼ồ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼N̼̼̼a̼̼̼i̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼D̼̼̼ị̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ễ̼̼̼ ̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ừ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼r̼̼̼ồ̼̼̼i̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ề̼̼̼ ̼̼̼q̼̼̼u̼̼̼ê̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ơ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼r̼̼̼ồ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼ă̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ữ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ữ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ể̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼ú̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ẹ̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼à̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ù̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼ị̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼à̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ù̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ã̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼ả̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼r̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ự̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ò̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ậ̼̼̼y̼̼̼.̼̼̼

̼̼“̼̼̼S̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ự̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼ả̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼r̼̼̼a̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼ã̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ộ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ự̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ư̼̼̼ợ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ỗ̼̼̼ ̼̼̼r̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼ú̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼ầ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼V̼̼̼ă̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼H̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼(̼̼̼9̼̼̼0̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼u̼̼̼ổ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ư̼̼̼ớ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ó̼̼̼)̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ì̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ú̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ó̼̼̼ ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼e̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ọ̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ẳ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ò̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼a̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼ở̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ọ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ề̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ể̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼á̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼.̼̼̼

̼̼̼H̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ô̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼a̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ú̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ự̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼o̼̼̼à̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ệ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ộ̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ủ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼á̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ữ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼ẻ̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ó̼̼̼ ̼̼̼ý̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ồ̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼ấ̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼”̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼L̼̼̼ê̼̼̼ ̼̼̼V̼̼̼ă̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼C̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ở̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ộ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ọ̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ủ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼D̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼a̼̼̼y̼̼̼.̼̼̼