N̼h̼à̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼i̼ ̼?̼

Uncategorized

N̼h̼à̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼:̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼
̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ó̼i̼ ̼3̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼x̼ệ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼“̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ộ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ạ̼.̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼ ̼h̼ồ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼”̼.̼ ̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼è̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼p̼h̼à̼o̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼õ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ơ̼i̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼3̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ù̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ố̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼q̼u̼à̼ ̼b̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ề̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼3̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼“̼Đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ả̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼:̼

̼“̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼.̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼ỏ̼ ̼ê̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼1̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼.̼

̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ồ̼ ̼c̼ồ̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ẩ̼m̼ ̼c̼ẩ̼m̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼v̼ì̼ ̼ý̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ả̼.̼

xem thêm

Cô gái đau lòng chia sẻ lý do bị hủy hôn vì khoản tiền thách cưới trị giá 5 triệu đồng và nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ cư dân mạng.
Khi đã yêu nhau, ai cũng mong ước tới ngày cùng về chung một nhà. Thế nhưng, không phải định ngày cưới, làm đám hỏi là các cặp đôi chắc chắn có thể trở thành vợ chồng bởi nguy cơ “gãy gánh giữa đường” vẫn còn nếu đôi bên không tìm được tiếng nói chung trong chuyện thách cưới như trường hợp của cô gái dưới đây.

Chia sẻ trong một group dành cho giới trẻ, cô gái buồn bã kể rằng chỉ còn một tuần nữa là đến lễ cưới nhưng nhà trai đã gọi điện hủy bỏ hôn lễ chỉ vì tục thách cưới ở địa phương cô. Cô gái vô cùng đau lòng: “Em khóc mãi, khóc đến ngất đi, 6 năm yêu nhau mà đến gần ngày cưới mới rõ được lòng nhau các chị ạ.”

Cô gái kể rằng ở nơi cô sống, lễ nạp tài cần có phong bì dẫn lễ từ 10-30 triệu đồng. Do nhà gái đã lo lắng nhà trai suy nghĩ nhiều nên chỉ yêu cầu 5 triệu đồng nhưng phía nhà trai cho rằng đây là sự đòi hỏi và yêu cầu vô lý của nhà gái nên nhất quyết không đồng ý. Bố mẹ cô gái dù tức nhưng không muốn con chịu thiệt nên quyết định sẽ tự bỏ phong bì làm lễ, tưởng rằng đã xong xuôi thì nhà trai lại cho rằng phía cô dâu đang coi thường gia đình mình:”tưởng có tí tiền là hay”.

Điều khiến cô gái đau lòng và làm nhiều người bức xúc là việc nhà trai khẳng định: “Không cưới xin gì hết, không cưới người này thì cưới người khác, cứ làm như mình nhà cô có con gái không bằng.” Thêm việc chàng trai nhất quyết không chịu bắt máy đã làm cô gái càng đau lòng hơn, cô cảm thấy tình cảm bao năm qua của mình hóa ra còn chẳng bằng 5 triệu đồng.

Trước những thông tin về việc bị hủy cưới vì thách cưới mà cô gái chia sẻ, cư dân mạng đã bày tỏ sự cảm thông với cô. Họ cho rằng số tiền 5 triệu đồng mà nhà gái đưa ra là hợp lý và không quá lớn so với những gì bỏ ra cho một đám cưới, đó là còn chưa nhắc tới việc nhà gái chỉ coi đó là một phần thủ tục và sẵn sàng tự chi trả.

– “Thông thường ở chỗ mình lễ đen này ít nhất cũng 10 triệu, nhà gái chỉ cần 5 triệu hơn nữa còn nói là sẽ tự bỏ, họ không hề đòi hỏi gì cả. Nhà trai chỉ đang lấy cớ thôi.”

– “Con nhà người ta nuôi cho ăn cho học bao năm mà tiếc 5 triệu, thôi hủy hôn còn hơn sau này khổ.”

– “Nuôi con một bàn tay đầy, hai bàn tay vơi, từng ấy tiền còn tiếc thì nói chuyện gì đến cưới với xin.”

– “Tôi nghĩ đây chỉ là cái cớ thôi. Không có tiền thì người ta tự bỏ nhưng lại giãy nảy lên bao nhà người ta khinh nhà mình, đúng là lưỡi không xương trăm đường lắt léo.”

Câu chuyện tình yêu 6 năm sắp đến lúc đơm hoa kết trái thì bỗng “đường ai nấy đi” vì tiền thách cưới khiến nhiều cư dân mạng tiếc nuối và thương cảm. Bạn có suy nghĩ thế nào về tục thách cưới, theo bạn thì đó là điều nên giữ hay bỏ, hãy chia sẻ quan điểm của mình với YAN nhé!

Hiện nay, những tranh cãi xoay quanh câu chuyện thách cưới vẫn chưa hề dừng lại. Cũng vì nó mà nhiều cặp đôi đã không thể đến bên nhau như câu chuyện của cô gái nói trên. Vậy tục thách cưới vốn dĩ có ý nghĩa như thế nào?

Đây là một tục lệ cổ xưa để thể hiện lòng cảm ơn của nhà trai với nhà gái vì đã nuôi dưỡng, dạy dỗ con dâu tương lai của gia đình cũng như sự coi trọng của chàng rể với cô dâu và khẳng định khả năng kinh tế của chàng trai. Vốn dĩ, các lễ vật thách cưới sẽ được hai gia đình bàn bạc, thống nhất từ trước đó.

Tuy nhiên, vì tục lệ này đã có nhiều cặp đôi không thể đến được bên nhau do nhà trai không đáp ứng được nhu cầu thách cưới của nhà gái. Cũng từ đó, những câu hỏi “Thách cưới là gả con hay bán con?” đã đư

30 chục trầu có ý nghĩa như sau: chục trầu đầu tiên là cho nghi thức ăn hỏi, chục trầu thứ hai cho nghi thức xin cưới và chục trầu thứ 3 là cho lễ nạp tài. Kết thúc bước nhận trầu cau thì nhà gái tiếp tục nhận các tráp ăn hỏi của nhà trai.

Thông thường tráp ăn hỏi có thể gồm 5, 7, 9 hoặc 11 tráp nhưng phải là số lẻ và lễ vật bên trong tráp phải là bội số của 2. Những vật bỏ trong tráp là: bánh cốm, bánh su sê, chè, rượu, trầu cau, thuốc lá, xôi, lợn quay,…

Khi nhận những tráp này thì nhà gái sẽ đưa lên bàn thờ gia tiên 1 phần để thắp hương cho tổ tiên. Bên cạnh đó, nhà gái giữ lại thường là hai phần và đưa lại cho nhà trai một phần. Còn đồ lễ nhà gái giữ lại được dùng để mời cưới.

Ngoài ra, nhà trai nên chú ý đến nghi lễ sau: đó chính là chuẩn bị 3 phong bì đựng tiền. Một phong bì dành cho nhà nội cô dâu, một phong bì dành cho nhà ngoại cô dâu và phong bì cuối cùng để thắp hương trên bàn thờ nhà cô dâu.

Công việc tiếp theo là cô dâu và chú rể sẽ ra mắt hai họ, rót nước, mời trầu các quan khách. Tới đây là xem như hoàn thành lễ ăn hỏi, thời gian làm lễ thì phục thuộc vào hai bên gia đình quyết định. Hãy cùng tìm hiểu xem dạm ngõ trước ăn hỏi bao lâu trong phần sau.ợc đưa ra. Thiết nghĩ, nếu phong tục tốt đẹp có thể giữ lại, nhưng để dẫn tới những kết cục đáng buồn khiến đôi uyên ương “đường ai nấy đi” thì có lẽ đã đến lúc cần sự thay đổi cho phù hợp.

Lễ dạm ngõ là nghi thức đầu tiên trong ba nghi lễ. Buổi lễ này sẽ được hai bên gia đình chọn ngày lành, tháng tốt để sang giao lưu, thăm hỏi nhau, đồng thời nhà trai sẽ xin phép cho chú rể tìm hiểu cô dâu. Chính vì thế, trước khi thực hiện lễ dạm ngõ thì nhà trai phải chọn ngày đẹp để đến gặp mặt nhà gái để “vạn sự khởi đầu nan” có suôn sẻ thì mọi việc tiếp theo mới được trọn vẹn.

rong buổi gặp mặt này, nhà trai cần chuẩn bị sính lễ đến đem đến nhà gái, sính lễ cơ bản phải có được những thứ sau: trầu cau, cặp chè, thuốc, rượu, bánh kẹo và giỏ trái cây.

Thành phần tham dự trong buổi lễ dạm ngõ thường chỉ có người thân gia đình hai bên như: ông bà nội ngoại, cha mẹ, anh chị em và những họ hàng thân thiết trong gia đình.

Công tác đón tiếp nhà trai cũng khá là đơn giản, gia đình nhà gái chỉ cần chuẩn bị một ít bánh kẹo, trà và trái cây,… Sau khi nhà trai trao lễ, nhà gái sẽ đưa lên bàn thờ tổ tiên để thắp hương. Tiếp theo là cả hai gia đình ngòi lại với nhau bàn về chuyện xem ngày, chọn ngày và những thủ tục cần chuẩn bị cho những nghi lễ tiếp theo.

Buổi lễ ăn hỏi sẽ thực hiện những công việc sau: ăn hỏi, xin cưới và nạp tài trong buổi này luôn. Gia đình bên nhà trai sẽ chuẩn bị mang những vật sau sang nhà gái: 30 chục trầu và tráp hỏi. Sau khi đại diện gia đình nhà trai giới thiệu những thành phần tham dự của bên gia đình chú rể thì nhà trai sẽ lần lượt trao 30 chục trầu cho gia đình nhà gái.