Đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼:̼ ̼X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼

Uncategorized

(̼G̼D̼V̼N̼)̼ ̼-̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼T̼P̼.̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼0̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼V̼ạ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼2̼L̼D̼-̼0̼0̼5̼6̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼)̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼–̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ử̼a̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼v̼ã̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼x̼e̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ạ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼1̼5̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼8̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼
̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼P̼V̼ ̼b̼á̼o̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼x̼e̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

Xem thêm

1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ờ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼6̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼B̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼2̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ổ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ổ̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼H̼ớ̼t̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼(̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ó̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ệ̼c̼h̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼m̼ế̼u̼ ̼m̼á̼o̼:̼“̼S̼u̼ý̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼”̼ ̼–̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼B̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ổ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ổ̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼n̼m̼e̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼a̼:̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼R̼ă̼n̼g̼ ̼–̼ ̼H̼à̼m̼ ̼–̼ ̼M̼ặ̼t̼,̼ ̼P̼h̼ổ̼i̼…̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼“̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼á̼t̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼…̼”̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼e̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼a̼ ̼c̼â̼u̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼h̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼“̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼”̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼ì̼.̼̼C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ớ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼.̼

̼“̼C̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼B̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ớ̼t̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼n̼m̼e̼c̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼”̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼(̼D̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼)̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼

̼S̼ở̼ ̼d̼ĩ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼“̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼”̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼)̼.̼ ̼V̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼n̼g̼ố̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ạ̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼“̼n̼g̼u̼ồ̼n̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼.̼

Ch̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼…̼“̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼1̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼P̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼ể̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼ ̼d̼i̼ế̼t̼.̼̼N̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼n̼g̼à̼n̼ ̼c̼â̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼t̼ó̼c̼”̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ấ̼y̼.̼

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼ ̼“̼đ̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼:̼ ̼“̼Đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼à̼.̼ ̼S̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼?̼”̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼g̼á̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼m̼ô̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼M̼ô̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ô̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼
B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼ấ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼–̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼h̼ì̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼2̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼à̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼”̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ổ̼ ̼g̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼9̼5̼\̼%̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼á̼t̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼/̼5̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

“̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼à̼y̼”̼ ̼-̼ ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼”̼.̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ằ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ạ̼y̼,̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼.̼

̼“̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼t̼h̼ó̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼