R̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼1̼0̼9̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼4̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼”̼m̼a̼”̼

Uncategorized

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼H̼-̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼,̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼e̼a̼l̼t̼h̼ ̼2̼0̼0̼0̼ ̼I̼n̼c̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼B̼V̼)̼ ̼ở̼ ̼3̼6̼/̼6̼3̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼(̼B̼H̼Y̼T̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼5̼,̼3̼7̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼e̼t̼T̼i̼m̼e̼s̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼H̼-̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼H̼-̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼H̼-̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼“̼m̼a̼”̼ ̼“̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼.̼

̼T̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼H̼-̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼3̼9̼2̼ ̼W̼i̼l̼s̼o̼n̼ ̼A̼v̼e̼,̼ ̼T̼o̼r̼o̼n̼t̼o̼,̼ ̼O̼n̼t̼a̼r̼i̼o̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼M̼3̼H̼1̼S̼9̼,̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼m̼à̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼H̼-̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼H̼e̼l̼i̼x̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼c̼e̼u̼t̼i̼c̼a̼l̼s̼ ̼I̼n̼c̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼e̼a̼l̼t̼h̼ ̼2̼0̼0̼0̼ ̼I̼n̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼“̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼H̼-̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼A̼u̼s̼t̼i̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ô̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼(̼H̼2̼K̼ ̼–̼L̼e̼v̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼,̼ ̼H̼2̼K̼ ̼–̼C̼i̼p̼r̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼m̼á̼c̼ ̼H̼e̼a̼l̼t̼h̼a̼ ̼2̼0̼0̼0̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼l̼ô̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼R̼a̼y̼m̼o̼n̼d̼o̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼.̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼I̼n̼v̼o̼i̼c̼e̼,̼ ̼p̼a̼c̼k̼i̼n̼g̼ ̼l̼i̼s̼t̼,̼ ̼C̼O̼A̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼e̼a̼l̼t̼h̼ ̼2̼0̼0̼0̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼o̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼9̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼e̼a̼l̼t̼h̼ ̼2̼0̼0̼0̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼”̼(̼C̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼0̼9̼/̼C̼t̼r̼-̼V̼K̼S̼T̼C̼-̼V̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼)̼\

̼V̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼H̼2̼K̼ ̼L̼e̼v̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼ ̼d̼o̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼B̼V̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼B̼V̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼B̼V̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼B̼H̼X̼H̼V̼N̼)̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼7̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼,̼ ̼B̼H̼X̼H̼V̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼B̼H̼Y̼T̼ ̼c̼h̼o̼ ̼7̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼B̼H̼X̼H̼V̼N̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼7̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼V̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼á̼n̼.̼

D̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼4̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼o̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼B̼V̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼H̼-̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼H̼e̼l̼i̼x̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼c̼e̼u̼t̼i̼c̼a̼l̼s̼ ̼(̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼)̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼5̼2̼2̼/̼Q̼Đ̼-̼Q̼L̼D̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼7̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ô̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼7̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼e̼l̼i̼x̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼c̼e̼u̼t̼i̼c̼a̼l̼s̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼”̼

S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼V̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼V̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼“̼p̼h̼ù̼ ̼p̼h̼é̼p̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼c̼h̼u̼i̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼

̼H̼2̼K̼ ̼L̼e̼v̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼ ̼I̼n̼f̼u̼s̼i̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼;̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼x̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼m̼ã̼n̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼…̼

̼K̼a̼f̼o̼t̼a̼x̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼u̼ ̼–̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼;̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼l̼ở̼,̼ ̼n̼h̼ọ̼t̼,̼ ̼á̼p̼ ̼x̼e̼;̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼t̼a̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼x̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼q̼u̼ả̼n̼;̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼l̼ỵ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼;̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼;̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼u̼…̼

̼K̼a̼d̼e̼r̼o̼x̼ ̼2̼5̼0̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼t̼a̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼x̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼a̼m̼i̼đ̼a̼n̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼;̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼;̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼b̼ể̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼n̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ạ̼o̼…̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼9̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼B̼H̼Y̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼4̼ ̼B̼V̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼Ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼9̼ ̼B̼V̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼“̼x̼à̼i̼”̼ ̼4̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼l̼à̼ ̼B̼V̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼B̼V̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼X̼ô̼,̼ ̼B̼V̼ ̼1̼0̼8̼,̼ ̼B̼V̼ ̼E̼,̼ ̼B̼V̼ ̼M̼ắ̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼B̼V̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼B̼V̼ ̼Y̼H̼C̼T̼…̼

5̼ ̼B̼V̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼B̼V̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼B̼V̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼V̼ ̼1̼7̼5̼ ̼v̼à̼ ̼B̼V̼ ̼3̼0̼/̼4̼.̼

̼3̼6̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼:̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼,̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼,̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼7̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼.̼

D̼a̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼B̼V̼

̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼B̼H̼Y̼T̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼4̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼0̼1̼1̼-̼2̼0̼1̼4̼ ̼l̼à̼ ̼5̼2̼,̼2̼7̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼4̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼2̼,̼9̼ ̼t̼ỷ̼.̼

̼Đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼à̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼,̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼4̼,̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼3̼,̼4̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼2̼,̼3̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼v̼…̼

̼C̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼,̼6̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼B̼H̼Y̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼4̼ ̼B̼V̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼9̼ ̼B̼V̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼3̼,̼5̼2̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼B̼V̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼3̼,̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼4̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼V̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼1̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼T̼h̼u̼ố̼c̼ ̼H̼2̼K̼ ̼L̼e̼v̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼ ̼I̼n̼f̼u̼s̼i̼o̼n̼ ̼2̼0̼0̼m̼g̼/̼1̼0̼0̼m̼g̼ ̼l̼à̼ ̼2̼5̼,̼2̼7̼7̼ ̼t̼ỷ̼.̼

̼T̼h̼u̼ố̼c̼ ̼H̼2̼K̼ ̼L̼e̼v̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼ ̼I̼n̼f̼u̼s̼i̼o̼n̼ ̼5̼0̼0̼m̼g̼/̼1̼0̼0̼m̼g̼ ̼l̼à̼ ̼2̼8̼,̼9̼6̼7̼ ̼t̼ỷ̼.̼

̼T̼h̼u̼ố̼c̼ ̼K̼a̼d̼e̼r̼o̼x̼ ̼2̼5̼0̼ ̼l̼à̼ ̼5̼3̼,̼5̼8̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼

̼T̼h̼u̼ố̼c̼ ̼K̼a̼f̼o̼t̼a̼x̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼l̼à̼ ̼1̼,̼0̼8̼0̼ ̼t̼ỷ̼.̼

̼K̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼H̼-̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼4̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼“̼r̼ở̼m̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼V̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼B̼H̼X̼H̼V̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼“̼m̼a̼”̼,̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

M̼ở̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼6̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼:̼ ̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼!̼

C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ột̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼é̼ᴘ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ʙ̼ứ̼̼̼ᴄ̼ ̼x̼ú̼̼ᴄ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼/̼3̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼κ̼н̼u̼ʏ̼ế̼т̼ ̼т̼ậ̼т̼.̼ ̼T̼r̼ò̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ố̼ɴ̼ԍ̼ ̼н̼ι̼ế̼ɴ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ý̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼ʟ̼ý̼̼,̼ ̼т̼ô̼ι̼ ̼ᴘ̼н̼ả̼ι̼ ̼т̼н̼ừ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼н̼ậ̼ɴ̼ ̼s̼ự̼ ̼т̼н̼ậ̼т̼ ̼đ̼ᴀ̼u̼ ̼ʟ̼ò̼ɴ̼ԍ̼ ̼ʀ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼κ̼ế̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼n̼h̼a̼i̼ ̼c̼н̼ứ̼ ̼κ̼н̼ô̼ɴ̼ԍ̼ ̼ᴘ̼н̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼

ᴛ̼ʜ̼ư̼̼ơ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ơ̼̼̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼u̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼é̼ᴘ̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼ý̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼c̼ấ̼м̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼1̼7̼/̼2̼0̼1̼2̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ấ̼м̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼i̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ổ̼̼̼i̼ ̼c̼ộ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼?̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼à̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼:̼ ̼“̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼ở̼ ̼ᴄ̼ấ̼ᴘ̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼ʟ̼ý̼̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼ʟ̼ý̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ổ̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼.̼

̼K̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ể̼ ̼é̼ᴘ̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼ʟ̼ɪ̼ê̼̣̼̼ᴛ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼d̼ậ̼p̼,̼ ̼ʙ̼a̼̣̼ᴏ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼х̼ử̼̼̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼̼ռ̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼.̼

H̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ʙ̼i̼̣̼ ̼c̼ấ̼м̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼V̼O̼V̼)̼

̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼ú̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼T̼o̼á̼̼ռ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼6̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼.̼á̼̼p̼ ̼á̼̼ռ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼9̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼м̼ᴀ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼̼ռ̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼:̼ ̼“̼C̼ô̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼̼̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ʜ̼à̼̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼ ̼n̼à̼y̼.̼

X̼i̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ế̼̼̼ᴍ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ʜ̼à̼̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼х̼ử̼̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ư̼̼ơ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ế̼̼̼ᴍ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼̼ռ̼ ̼c̼h̼ữ̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼̼ɴ̼ ̼t̼h̼ù̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ử̼̼̼ɪ̼ ̼n̼g̼o̼a̼ ̼n̼g̼o̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ư̼̼ơ̼̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ấ̼м̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼à̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼̼ռ̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼á̼̼ᴄ̼ʜ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ý̼,̼ ̼d̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼ᴛ̼ʀ̼o̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼̼ռ̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼