V̼ợ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼”̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼a̼”̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼.̼.̼

Uncategorized

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼t̼h̼ó̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ả̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼ú̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼“̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ồ̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼B̼ỏ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ú̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼“̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ồ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼6̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼l̼á̼ ̼l̼á̼c̼h̼.̼.̼.̼

̼L̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼ợ̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼T̼a̼m̼ ̼T̼h̼ô̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼5̼1̼F̼6̼ ̼-̼ ̼6̼0̼8̼.̼.̼.̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼5̼3̼Y̼ ̼-̼ ̼0̼3̼0̼.̼.̼.̼ ̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼1̼5̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼


̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼g̼a̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼a̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼iề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.


S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼á̼i̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼K̼ý̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ẽ̼ ̼

C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼.̼
̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼H̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼P̼h̼ó̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼S̼C̼G̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼b̼ạ̼c

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼“̼k̼í̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼;̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ T̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼,̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ồ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼.̼ ̼L̼i̼ề̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼t̼h̼ó̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ả̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ã̼”̼.

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼,̼ ̼m̼ế̼u̼ ̼m̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼A̼T̼M̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼á̼i̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼̼

N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼
N̼g̼a̼y̼ ̼s̼au̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼m̼a̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼“̼b̼a̼”̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼M̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ N̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼ú̼c̼.

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼“̼t̼r̼ở̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ế̼t̼”̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼“̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼”̼.̼̼ C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ồ̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼“̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼.̼ M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼t̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼
M̼i̼n̼h̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼ợ̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼à̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼4̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼n̼á̼t̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼.̼

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼s̼ợ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼E̼m̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼