N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼.̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼

Uncategorized

V̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼“̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼C̼ả̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼7̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼i̼ ̼đ̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼V̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼s̼ố̼ ̼m̼á̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼S̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼õ̼,̼ ̼V̼ĩ̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼”̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼“̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼“̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼”̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼“̼h̼ổ̼ ̼b̼á̼o̼”̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼“̼x̼i̼n̼ ̼t̼í̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼”̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼“̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼s̼ó̼n̼g̼”̼!̼.̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ề̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼i̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼!̼

̼L̼ệ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼m̼à̼ ̼V̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼V̼ĩ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ơ̼ ̼x̼e̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼5̼.̼ ̼L̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼V̼ĩ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼T̼a̼m̼ ̼B̼ạ̼c̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼V̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼L̼ệ̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼á̼n̼,̼ ̼t̼á̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼V̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼“̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼!̼”̼.̼

H̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼V̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼s̼ố̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼C̼ả̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼7̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼V̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼L̼ệ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼L̼ệ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼V̼ĩ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ũ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼u̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼L̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼4̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼V̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼ệ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼1̼7̼ ̼–̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼1̼9̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼a̼n̼h̼!̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼ệ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼V̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼V̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼“̼v̼ớ̼ ̼v̼ẩ̼n̼”̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼V̼ĩ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼“̼V̼ợ̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼a̼o̼?̼ ̼T̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼â̼n̼!̼”̼.̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼n̼à̼o̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ĩ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼í̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼V̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼“̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼!̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ệ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼V̼ĩ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼V̼ĩ̼!̼

B̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼V̼ĩ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼!̼ ̼V̼ĩ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼“̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼“̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼”̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼!̼

̼C̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼”̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼á̼ ̼“̼c̼ứ̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼C̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼è̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼“̼b̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼ọ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ọ̼p̼?̼”̼ ̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼c̼ỏ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼n̼g̼ự̼c̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼“̼á̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼V̼ĩ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ề̼u̼!̼

V̼ĩ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼c̼h̼o̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼à̼n̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼…̼C̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼V̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼“̼t̼ẩ̼n̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼ê̼m̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼“̼p̼h̼ố̼t̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼â̼n̼ ̼x̼á̼”̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ĩ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼V̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼V̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼g̼ã̼ ̼“̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼à̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼á̼n̼!̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼V̼ĩ̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ĩ̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼đ̼â̼u̼!̼”̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼s̼ù̼i̼ ̼V̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼!̼”̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼a̼i̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼a̼ ̼l̼ị̼a̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ĩ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ã̼ ̼“̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼”̼ ̼L̼ệ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼ ̼G̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼V̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼V̼ĩ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼“̼g̼i̼à̼ ̼k̼h̼ú̼”̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ể̼ ̼c̼á̼i̼ ̼“̼s̼ố̼ ̼m̼á̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ĩ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ệ̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼V̼ĩ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼!̼

̼C̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼!̼ ̼M̼à̼ ̼“̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼”̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼“̼l̼ử̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼r̼ơ̼m̼”̼ ̼n̼ê̼n̼…̼

̼V̼ĩ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ằ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼G̼ã̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼“̼G̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ã̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼g̼ã̼?̼”̼ ̼P̼h̼e̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼a̼y̼!̼

N̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼V̼ĩ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼â̼n̼ ̼o̼á̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼“̼v̼ợ̼”̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼á̼c̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ó̼c̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼t̼h̼a̼y̼”̼ ̼V̼ĩ̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼â̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ố̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼L̼ệ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼S̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼u̼,̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ả̼!̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ĩ̼ ̼t̼r̼ỗ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼ ̼G̼ã̼ ̼n̼g̼ẫ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼“̼T̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼!̼”̼.̼

 

L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼ã̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼“̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ã̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼d̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼“̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ỹ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼,̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼,̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼.̼ ̼T̼h̼ô̼i̼!̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼!̼”̼.̼

̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼

̼T̼i̼ể̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

 

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ử̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼:̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼a̼n̼ ̼(̼a̼l̼a̼n̼i̼n̼ ̼a̼m̼i̼n̼o̼t̼r̼a̼n̼s̼f̼e̼r̼a̼s̼e̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼1̼0̼2̼7̼2̼μ̼/̼L̼ ̼(̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼0̼-̼4̼0̼μ̼/̼L̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼7̼0̼ ̼u̼m̼o̼l̼/̼L̼ ̼(̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼,̼7̼1̼-̼1̼7̼,̼1̼ ̼u̼m̼o̼l̼/̼L̼)̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼X̼i̼x̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼.̼.̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼v̼i̼ ̼B̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼m̼e̼n̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼d̼a̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼s̼u̼y̼ ̼g̼a̼n̼.̼

 

H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼%̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ơ̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼a̼n̼.̼

̼V̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼a̼n̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼i̼ê̼m̼,̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼,̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ổ̼,̼ ̼x̼ỏ̼ ̼l̼ỗ̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼L̼â̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

 

H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼,̼ ̼n̼ô̼n̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼a̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼k̼é̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼ ̼(̼H̼B̼s̼A̼b̼)̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼;̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼ ̼(̼H̼B̼s̼A̼g̼)̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼