V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼.̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼1̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼”̼

Uncategorized

ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀᴍ ᴛʀᴀ̀ ᴍʏ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ̼ ᴍᴏᴛ ᴠᴜ sᴀ̣ᴛ ʟᴏ̛̉ sᴇᴛ ᴏᴄᴄᴜʀs ᴄʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄᴜɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴏ ᴛʜᴏ̂ɴ 1 ̼ (xᴀ́ ᴛʀᴀ̀ ʟᴇɴɢ) ̼ ᴋʜɪᴇɴ 45 ɴɢᴜᴏɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ; ̼ 4 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼< ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴜ́ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴᴀᴍ ᴛʀᴀ̀ ᴍʏ ᴆᴇɴ xᴀ́ ᴛʀᴀ̀ ʟᴇɴɢ ᴋʜᴏᴀɴɢ 25 ᴋᴍ, ̼ ᴆᴀ̆ɴɢ ʙɪ ᴄʜɪᴀ ᴄᴀ́ᴛ ᴆᴏ̂̃ ᴀɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ, ̼ ɴʜɪᴇᴜ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ sᴀ̣ᴛ ʟᴏ̛̉ ᴅᴜʀɪɴɢ ᴛʀᴏ̂̃ɪ ᴘʀᴏᴄᴇᴇᴅ ᴍᴜ̀ᴀ ᴛᴏ̛́ɪ, ̼ ɢᴀʏ ᴋʜᴏ ᴋʜᴀɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴɢ ᴛᴀᴄ ᴄᴜ̛̉ᴜ ʜᴏ, ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼
ᴠᴜ̃ sᴀ̣ᴛ ʟᴏ̛̉ ᴆᴀ̣ᴛ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴏᴄᴄᴜʀs ʟᴜᴄ 15ʜ30 ᴏ ᴛʜᴏ̂ɴ 1 ̼ (xᴀ́ ᴛʀᴀ̀ ᴠᴀ̂ɴ) ̼, ̼ ᴋʜɪᴇɴ 8 ɴɢᴜᴏɪ ʙɪ ᴠᴜɪ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼.̼ ᴛᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ̼ ʟᴜ̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ғᴜɴᴄᴛɪᴏɴs ᴛᴀɪ ᴄʜᴏ̛̣ ғɪɴᴅ 7 ᴛʜɪ̣ ᴛʜᴇ̂, ̼ ᴄᴏɴ ᴍᴏᴛ ɴɢᴜᴏɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ
xᴀ́ ᴛʀᴀ̀ ʟᴇɴɢ ᴠᴀ xᴀ ᴛʀᴀ̀ ᴠᴀ̆ɴ ᴄᴜɴɢ ᴏ ʜᴜʏᴇɴ ᴍɪᴇɴ ɴᴜɪ ɴᴀᴍ ᴛʀᴀ̀ ᴍʏ, ̼ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀᴜ 45 ᴋᴍ; ̼ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏɴɢ ᴋʜᴏ ᴋʜᴀɴ, ̼ ᴛᴏᴘᴏʟᴏɢʏ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴛᴀᴘ, ̼ ᴄʜᴜ ʏᴇᴜ ʟᴀ ɢᴏ ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ xᴇɴ ᴠᴏɪ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ ʙᴀ̆́ᴄ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼.̼
ᴄ̼ᴀ́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̉ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼, ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼
ᴄᴜɴɢ ᴛᴀɪ ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴᴀᴍ ᴛʀᴀ̀ ᴍʏ, ̼ ʟᴜᴄ 13ʜ30, ̼ ᴍᴏᴛ ɴɢᴏɴ ɴᴜ́ɪ ʙᴀᴛ ɴɢᴏ sᴀ̣ᴛ ʟᴏ̛̉ ᴋʜɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢʜɪ̀ɴ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴆᴀ̀ ᴛʀᴀ̂̀ɴ xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛᴀᴋ ᴘᴏ ̼ (xᴀ́ ᴛʀᴀ̀ ᴍᴀɪ) ̼ ᴋʜɪᴇɴ ɴʜɪᴇᴜ ɴɢᴏɪ ɴʜᴀ ᴄᴜɴɢ ᴀssᴇᴛs ᴏғ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀsᴏɴ ᴅᴀɴ ʙɪ ᴠᴜɪ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼; ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ʟᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆᴛ̼ ᴆ.

ᴀғᴛᴇʀ ᴠᴜ̃ ɴɢᴏ̂̀ɪ ʟᴏ̂̀ ᴏ̂̀ ᴛᴀᴋ ᴘᴏ, ̼ ᴄʜɪɴʜ ǫᴜʏᴇɴ ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴᴀᴍ ᴛʀᴀ̀ ᴍʏ ᴆᴀ sᴏ̂́ ᴛᴀ̂ɴ ᴋʜᴏᴀɴɢ 100 ʜᴏ̂̀ ᴅᴀɴ ʙɪ ᴀғғᴇᴄᴛs ɴᴏ̣̂ɪ ᴀɴ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼.̼

̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼,̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴇ̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴜ̼ʏ̼̉ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼

ᴛ̼ᴜ̛̼ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼5̼,̼ ̼ᴜ̼ʙ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼”̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼”̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴘ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀ ̼(̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼.̼ ̼”̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̃ᴏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼”̼,̼ ̼

ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼
s̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ʙ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼.̼
̼s̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ʙ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼.̼

̼ʙ̼ᴀ̼̃ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ʟ̼ᴀ̼ᴠ̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼1̼2̼ ̼(̼1̼3̼3̼ ̼ᴋ̼ᴍ̼/̼ʜ̼)̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̃ᴏ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̼́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼x̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ɪ̼.̼.̼.̼ ̼

ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼9̼ʜ̼ ,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼8̼-̼1̼0̼;̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼1̼5̼0̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼3̼0̼0̼ ̼ᴍ̼ᴍ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼–̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼4̼,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̃ ̼ʟ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̉ ̼0̼,̼4̼ ̼ᴍ̼.̼

ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼
ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼(̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼)̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼1̼4̼ʜ̼

ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ᴜ̼́ɪ̼,̼
̼ʙ̼ᴀ̼̃ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̉.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼(̼2̼5̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼)̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼(̼2̼8̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ɪ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̉,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼.̼

ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼x̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼ ̼”̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼s̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼,̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼”̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ʙ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼

ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ᴜ̼́ɪ̼,̼
̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ʏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼.̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼.̼

̼”̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴇ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼,̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼”̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼

ʙᴀ̉ᴏ ᴆᴏ̣̂ ʙᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴜ̛̣ sᴀɴɢ ɴᴀʏ, ̼ ᴠᴏɪ sᴜᴄ ɢɪᴏ ᴍᴀ̣ɴʜ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀᴘ 12 ̼ (133 ᴋᴍ / ʜ). ʙᴀ̉ᴏ ɢᴀʏ ᴍᴜᴀ ʟᴏɴ, ̼ ɢɪᴏ̀ ɢɪᴀᴛ ᴋʜɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴇᴏ ʟᴏᴀᴛ ᴄᴀ̂ʏ xᴀɴʜ ɴɢᴀ ᴆᴏ̣̂, ̼ ᴛʀᴇᴏ ᴛʀᴀ̂ᴍ ɴʜᴀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼, ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ɪ̼.̼.̼.