V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼é̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼.̼h̼ế̼t̼”̼

Uncategorized

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼8̼.̼6̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼H̼.̼M̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼t̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼T̼.̼H̼.̼L̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼P̼.̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼.̼1̼1̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼ ̼(̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼9̼/̼5̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼8̼.̼3̼,̼ ̼P̼.̼5̼,̼ ̼T̼P̼.̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼7̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

K̼h̼i̼ ̼g̼ử̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ó̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼


K̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼.̼1̼.̼2̼0̼2̼1̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼X̼e̼m̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ế̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼/̼7̼ ̼,̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼1̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ạ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼(̼G̼D̼-̼Đ̼T̼)̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼/̼7̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

T̼i̼ế̼p̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼V̼y̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ộ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼t̼r̼ợ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼y̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼V̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼V̼y̼.̼