C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼:̼M̼ư̼a̼ ̼t̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼.̼S̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼

Uncategorized

S̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼à̼ ̼L̼e̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼à̼ ̼L̼e̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

C̼ò̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼M̼ậ̼u̼ ̼C̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼Đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼1̼1̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼T̼r̼à̼ ̼L̼e̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼

B̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼L̼e̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼P̼a̼ ̼R̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ù̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Ô̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼”̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼L̼e̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼s̼a̼n̼ ̼p̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼b̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼đ̼è̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼”̼…̼

̼K̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

Q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼M̼à̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼à̼ ̼L̼e̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼â̼n̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼H̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼…̼

̼C̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼4̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼8̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼c̼a̼o̼.̼
̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼L̼e̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼D̼o̼n̼,̼.̼.̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼B̼u̼i̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼G̼i̼á̼p̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼G̼i̼á̼c̼…̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼L̼e̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ố̼c̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼e̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼V̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼c̼a̼o̼;̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼h̼e̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼b̼ở̼ ̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼o̼é̼t̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼h̼ố̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼n̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼m̼ô̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ú̼i̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼M̼à̼ ̼b̼â̼y̼ ̼c̼h̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼”̼.̼

Ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼d̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼à̼y̼.̼