B̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ầ̼.̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼N̼h̼é̼t̼ ̼c̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼m̼à̼y̼ ̼l̼è̼m̼ ̼b̼è̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼i̼”̼

Uncategorized

M̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼d̼ĩ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼.̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼.̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼r̼í̼ ̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼n̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼l̼ẩ̼m̼ ̼c̼ẩ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ổ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼c̼ỏ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼.̼h̼é̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ấ̼.̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼.̼é̼t̼ ̼c̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼b̼à̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼:̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ỏ̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼a̼i̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ỏ̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼.̼ ̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼ú̼c̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼G̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼¬̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼.̼ứ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼.̼ợ̼.̼

̼B̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼L̼ý̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼“̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼n̼h̼.̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼.̼ữ̼ ̼d̼.̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼¬̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼.̼ậ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼ợ̼.̼

̼V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼x̼í̼.̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼B̼à̼ ̼L̼ý̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼.̼ã̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼”̼.̼

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼í̼ ̼d̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼õ̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼:̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ớ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼.̼ù̼n̼g̼ ̼h̼.̼ù̼n̼g̼ ̼h̼.̼ổ̼ ̼h̼.̼ổ̼ ̼t̼.̼r̼ó̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼.̼é̼m̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼”̼.̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼.̼á̼o̼ ̼d̼â̼y̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼

A̼n̼h̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼.̼ứ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼c̼ự̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼b̼à̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼à̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼