‘̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼’̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼ô̼t̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼,̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼”̼

Uncategorized

T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼)̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼ ̼”̼c̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼”̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼”̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼L̼i̼m̼o̼u̼s̼i̼n̼e̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỷ̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼5̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼đ̼ề̼:̼ ̼”̼S̼i̼ê̼u̼ ̼x̼e̼ ̼L̼i̼m̼o̼u̼s̼i̼n̼e̼ ̼9̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼.̼A̼ ̼(̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼A̼m̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼!̼ ̼H̼a̼h̼a̼.̼.̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼”̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼l̼á̼i̼ ̼”̼s̼i̼ê̼u̼ ̼x̼e̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼a̼r̼a̼g̼e̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼A̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼ù̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼.̼ ̼”̼T̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼A̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼5̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼D̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼L̼i̼m̼o̼u̼s̼i̼n̼e̼ ̼9̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼.̼

̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼è̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼5̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼i̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼.̼

“̼T̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼N̼ ̼-̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼1̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼x̼a̼,̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼.̼

̼”̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼k̼h̼u̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼”̼đ̼ậ̼p̼ ̼h̼ộ̼p̼”̼ ̼4̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼i̼P̼h̼o̼n̼e̼ ̼1̼2̼ ̼P̼r̼o̼m̼a̼x̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼ở̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼5̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼”̼c̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼9̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼”̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼1̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼x̼e̼ ̼L̼i̼m̼o̼u̼s̼i̼n̼e̼ ̼9̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼3̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼”̼k̼h̼o̼e̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼”̼k̼h̼o̼e̼”̼ ̼4̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼i̼P̼h̼o̼n̼e̼ ̼1̼2̼ ̼P̼r̼o̼ ̼M̼a̼x̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

C̼á̼c̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼r̼e̼s̼o̼r̼t̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼-̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼”̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼”̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼.̼

̼”̼T̼i̼̣̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼̼t̼ ̼B̼ồ̼̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼”̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼”̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼o̼à̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼”̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼”̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼”̼5̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ự̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼

̼C̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼”̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼o̼à̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼”̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼(̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼)̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼”̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼”̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼”̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼n̼ ̼c̼à̼i̼”̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼à̼ ̼6̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼6̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼X̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼

C̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼n̼ ̼c̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼E̼O̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼”̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼l̼u̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼u̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼”̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ó̼.̼.̼.̼”̼.̼