N̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼😭̼😭̼😭̼

Uncategorized

C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼(̼8̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼A̼n̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼G̼ạ̼o̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼ã̼,̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼o̼ằ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼ ̼(̼5̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼D̼u̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼(̼5̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼)̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼,̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼8̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼-̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Á̼i̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼8̼/̼9̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Á̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Á̼i̼)̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼x̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ụ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼8̼/̼9̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼Đ̼T̼B̼&̼X̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Á̼i̼ ̼(̼ở̼ ̼4̼4̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼ổ̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼-̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼9̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼.̼

C̼ụ̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼i̼ế̼u̼ ̼(̼7̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼A̼n̼ ̼D̼õ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼H̼.̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼P̼h̼i̼ế̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼á̼u̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼B̼ộ̼.̼ ̼Đ̼ù̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼7̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ả̼y̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ỏ̼ ̼(̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼“̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼h̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼B̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ê̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼e̼ ̼c̼h̼a̼i̼.̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼k̼h̼á̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼í̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼i̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼e̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ố̼t̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼.̼

C̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼“̼M̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼,̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼i̼ế̼m̼ ̼l̼á̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼é̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼b̼ề̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼b̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ớ̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼“̼C̼ơ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼a̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ă̼n̼”̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼à̼y̼ ̼b̼ừ̼a̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼á̼o̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼“̼C̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼l̼ô̼n̼g̼/̼ ̼N̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ỡ̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ỡ̼ ̼(̼m̼à̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼/̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼/̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼à̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼(̼?̼)̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼/̼ ̼Đ̼ó̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼á̼o̼,̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼é̼o̼ ̼h̼o̼n̼ ̼/̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼o̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ơ̼i̼”̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ề̼n̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ế̼u̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼

̼G̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ờ̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼8̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼o̼ ̼r̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼C̼ố̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼é̼t̼ ̼m̼ư̼ớ̼t̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼.̼

“̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼đ̼ỡ̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼g̼ạ̼o̼”̼ ̼m̼ạ̼t̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ở̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼m̼ờ̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼…̼

̼N̼h̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼á̼t̼ ̼“̼A̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼6̼7̼/̼2̼0̼1̼3̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼;̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼;̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼,̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼;̼ ̼T̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼,̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼(̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼0̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼2̼0̼1̼5̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼;̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼(̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼8̼5̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼2̼0̼1̼5̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼0̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼;̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼(̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼8̼6̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼2̼0̼1̼5̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼0̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼