C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼6̼/̼1̼1̼:̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼i̼m̼ ̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼A̼N̼D̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼1̼ ̼c̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼s̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼n̼

Uncategorized

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼.̼

̼H̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼”̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼.̼

̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼s̼ ̼t̼ừ̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼

V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼ò̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼A̼d̼m̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼b̼i̼ế̼n̼”̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼:̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼à̼”̼.̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼á̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼i̼m̼ ̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼ấ̼m̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼.̼

̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ạ̼m̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼
̼Đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼…̼ ̼C̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼x̼í̼u̼ ̼m̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ì̼ ̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼

S̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼3̼/̼1̼1̼:̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼ì̼ ̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼F̼a̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼

T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼ẫ̼m̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼è̼?̼”̼

“̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼”̼,̼ ̼Á̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼

L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼.̼

N̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼K̼o̼o̼l̼.̼

H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼o̼ ̼x̼ẻ̼ ̼v̼a̼i̼.̼

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ệ̼ ̼Q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼á̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼á̼y̼ ̼b̼ó̼ ̼s̼á̼t̼.̼

̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼é̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼k̼i̼n̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ơ̼i̼.̼ ̼N̼à̼n̼g̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼v̼ỏ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼g̼â̼y̼…̼