V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼:̼B̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼â̼y̼ ̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼1̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼Đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼

Uncategorized

C̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼a̼.̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ʋ̼ứ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ʋ̼ứ̼t̼ ̼r̼á̼c̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼!̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼5̼/̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼à̼n̼ ̼S̼â̼u̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ǥ̼ ̼9̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼1̼3̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼ǥ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼à̼n̼ ̼S̼â̼u̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼â̼y̼ ̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼T̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼ǥ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼T̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ǥ̼ ̼5̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼2̼/̼4̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼

B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼ô̼i̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼1̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ǥ̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼2̼,̼1̼ ̼k̼g̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼L̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ɦ̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼𝔪̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼l̼à̼ ̼ƙ̼ẻ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ѵ̼ô̼ ̼n̼h̼â̼𝔫̼ ̼t̼í̼𝔫̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ừ̼𝔫̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼“̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼”̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼“̼Ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼e̼m̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼ẫ̼u̼ ̼N̼g̼h̼i̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼a̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼M̼ẫ̼u̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼b̼é̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼T̼â̼m̼.̼

C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼“̼N̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼”̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼“̼l̼ý̼ ̼d̼o̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼
̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼0̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼“̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼0̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ự̼u̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼(̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼m̼2̼)̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼3̼2̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼0̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼6̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼a̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼d̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼7̼/̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼