V̼ừ̼̼̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Đ̼ứ̼̼̼c̼ ̼H̼ò̼̼a̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼l̼ê̼̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼̼n̼g̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼B̼à̼̼ ̼H̼ằ̼̼̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼̼̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ề̼̼̼n̼ ̼A̼m̼ ̼c̼h̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼q̼u̼a̼.̼

Uncategorized

T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼4̼.̼1̼1̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼4̼.̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼-̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼H̼.̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼à̼.̼.̼.̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ử̼a̼”̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ɢ̼υ̼у̼ễ̼n̼ ̼P̼н̼ư̼ơ̼n̼ɢ̼ ̼H̼ằ̼n̼ɢ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼ị̼n̼н̼ ̼т̼н̼ấ̼т̼ ̼B̼ồ̼n̼ɢ̼ ̼ℓ̼α̼ι̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼Y̼σ̼υ̼т̼υ̼в̼є̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼ρ̼ ̼ρ̼.̼н̼.̼á̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼.̼н̼.̼ử̼.̼ι̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼à̼…̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ɢ̼â̼у̼ ̼r̼.̼ố̼.̼ι̼ ̼т̼r̼ậ̼т̼ ̼т̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼.̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼н̼ ̼т̼н̼ấ̼т̼ ̼B̼ồ̼n̼ɢ̼ ̼ℓ̼α̼ι̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ử̼a̼”̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼V̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ɢ̼υ̼у̼ễ̼n̼ ̼P̼н̼ư̼ơ̼n̼ɢ̼ ̼H̼ằ̼n̼ɢ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼.̼

T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼-̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼?̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼(̼6̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼m̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼H̼.̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼a̼m̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼8̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼á̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼“̼b̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ự̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼.̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼.̼

̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼(̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼.̼

̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼o̼a̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼3̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ố̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼(̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼A̼2̼7̼ ̼K̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼M̼ỹ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼ấ̼p̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼S̼N̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼K̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼(̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼o̼a̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼T̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼h̼o̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼2̼1̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼(̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ắ̼c̼)̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼

̼M̼u̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼o̼a̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼T̼h̼o̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼o̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼A̼2̼7̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼3̼3̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼é̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼c̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼(̼c̼ỏ̼ ̼M̼ỹ̼)̼.̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼5̼4̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼é̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼c̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼(̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ắ̼c̼)̼,̼ ̼1̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼1̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ỏ̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼o̼n̼d̼a̼ ̼S̼H̼ ̼M̼o̼d̼e̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼5̼9̼G̼2̼-̼6̼6̼2̼3̼8̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼o̼a̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼T̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼0̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼é̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼c̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ắ̼c̼,̼ ̼4̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼1̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼ ̼2̼5̼ ̼n̼ỏ̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼