B̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ồ̼.̼P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ê̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼.̼.̼

Uncategorized

Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼ú̼.̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼.̼ũ̼ ̼p̼.̼h̼.̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼C̼L̼I̼P̼:̼ ̼B̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ồ̼,̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ê̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼
̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼g̼h̼.̼e̼n̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼.̼n̼.̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ồ̼ ̼n̼h̼í̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼.̼é̼.̼p̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼ ̼n̼h̼í̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ồ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼.̼ú̼.̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼.̼


̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ă̼.̼n̼g̼ ̼n̼h̼.̼ă̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼o̼ ̼l̼.̼ự̼.̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼d̼.̼ú̼.̼i̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼d̼ở̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼h̼.̼ụ̼.̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼.̼ấ̼.̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼.̼t̼.̼ấ̼.̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ử̼.̼i̼ ̼b̼.̼ớ̼.̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼.̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼.̼


̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼.̼ẫ̼.̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼.̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼
̼‘̼H̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼.̼ô̼.̼n̼ ̼đ̼.̼ồ̼.̼ ̼X̼e̼m̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼m̼à̼ ̼u̼ấ̼.̼t̼ ̼ứ̼.̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼.̼ộ̼.̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼.̼ũ̼ ̼p̼.̼h̼.̼u̼’̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼
̼‘̼Đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼h̼.̼è̼.̼n̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼!̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼.̼i̼.̼ê̼.̼m̼ ̼s̼.̼ỉ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼’̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼

̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ồ̼ ̼n̼h̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼2̼0̼k̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼ẩ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼
̼B̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ồ̼ ̼n̼h̼í̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼ả̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼.̼
̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼!̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ờ̼ ̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼á̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼m̼ở̼ ̼x̼e̼m̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼é̼ ̼t̼á̼t̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼.̼


̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼!̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ủ̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼…̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼
̼V̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼…̼

̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ồ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ờ̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼–̼ ̼4̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼e̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼ổ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼”̼
̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼í̼ ̼h̼ử̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼Ừ̼,̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼à̼.̼ ̼E̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼!̼”̼
̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼.̼ ̼L̼â̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼“̼t̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ứ̼”̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼!̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼ó̼t̼ ̼l̼ạ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ủ̼ ̼g̼i̼à̼y̼.̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ừ̼a̼ ̼b̼ộ̼n̼,̼ ̼l̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼,̼ ̼á̼o̼ ̼l̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼!̼
̼T̼ô̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼8̼h̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼
̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼c̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ả̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼.̼ ̼À̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼é̼!̼”̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ẻ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ờ̼ ̼2̼0̼k̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼r̼í̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ồ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼u̼ ̼n̼g̼ố̼c̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ả̼!̼”̼
̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ô̼i̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼L̼ỗ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼…̼”̼̼C̼ả̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼…̼