M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼:̼E̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼m̼ẹ̼

Uncategorized

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼B̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼.̼

̼”̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼m̼á̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼M̼á̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼á̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼é̼.̼.̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼á̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼á̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼á̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ế̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼á̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼Á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼


̼
̼T̼h̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼o̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼V̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼.̼
̼
̼”̼C̼h̼ị̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼.̼.̼

̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ị̼.̼
̼”̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼.̼.̼.̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼.̼.̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ẹ̼”̼,̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼x̼á̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼6̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼U̼S̼D̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼,̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼3̼5̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼U̼S̼D̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼7̼,̼9̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ô̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼,̼1̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼x̼á̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼x̼á̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼


̼K̼h̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼d̼ì̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼:̼ ̼”̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼
̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼x̼ú̼̼c̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼̼t̼:̼ ̼”̼M̼ì̼̼n̼h̼ ̼ở̼̼ ̼q̼u̼á̼̼n̼ ̼đ̼ó̼̼n̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼ ̼m̼e̼̣̼”̼.̼

̼S̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ă̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼Đ̼̼̼ặ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼P̼̼̼h̼̼̼ú̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ã̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼a̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ì̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ữ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼u̼̼̼ộ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ố̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼.̼̼̼
̼̼̼T̼̼̼ố̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼1̼̼̼/̼̼̼1̼̼̼1̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ủ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼Đ̼̼̼ặ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼á̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ậ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ớ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼Z̼̼̼i̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ô̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼ã̼̼̼ ̼̼̼P̼̼̼h̼̼̼ú̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ã̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼”̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼q̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼i̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ầ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ố̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼ữ̼̼̼ ̼̼̼i̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ặ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼S̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼à̼̼̼y̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼ổ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ị̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ẽ̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ẻ̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ớ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ọ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ụ̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ể̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼”̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼q̼̼̼u̼̼̼ả̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ý̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ó̼̼̼i̼̼̼.̼̼̼

̼̼̼G̼̼̼ầ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼â̼̼̼y̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼Đ̼̼̼ặ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ó̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ẻ̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼â̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼á̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼C̼̼̼ô̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼a̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ẹ̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ắ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ầ̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼u̼̼̼ộ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ố̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ớ̼̼̼i̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼ở̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ù̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ớ̼̼̼i̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼”̼̼̼M̼̼̼ọ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ứ̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ề̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ớ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼u̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ừ̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ố̼̼̼ ̼̼̼â̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼ì̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ể̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼C̼̼̼á̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ữ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼y̼̼̼ê̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ì̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼h̼̼̼ĩ̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ẽ̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ó̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ú̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ô̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ọ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ậ̼̼̼y̼̼̼”̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ô̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼.̼̼̼
̼̼̼L̼̼̼ầ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ô̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ẻ̼̼̼:̼̼̼ ̼̼̼”̼̼̼T̼̼̼ừ̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼i̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼á̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ô̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ớ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ó̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ư̼̼̼ợ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ứ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼ú̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ả̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ư̼̼̼ợ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼q̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ư̼̼̼ợ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ữ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ớ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼