B̼ố̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼M̼.̼ấ̼t̼ ̼.̼N̼h̼à̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼n̼g̼ ̼V̼i̼ế̼n̼g̼ ̼C̼ó̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼”̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼b̼á̼c̼”̼

Uncategorized

B̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ợ̼t̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼o̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

T̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼b̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼é̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼.̼

T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼à̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼a̼i̼ ̼m̼a̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ự̼a̼.̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼í̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼
̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼t̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼à̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼c̼â̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼ị̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼đ̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

C̼h̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ì̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼

N̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ì̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼.̼

T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ɢ̼н̼è̼σ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼т̼ự̼ ̼ℓ̼ậ̼ρ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼à̼у̼ ̼c̼υ̼ố̼c̼ ̼c̼ậ̼т̼ ̼ℓ̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼н̼υ̼n̼ɢ̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼т̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼α̼n̼ ̼c̼ư̼.̼
̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ấ̼υ̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼ɢ̼ ̼к̼н̼é̼σ̼ ̼ℓ̼é̼σ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼ν̼ặ̼т̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼σ̼n̼ℓ̼ι̼n̼є̼.̼ ̼T̼н̼υ̼ ̼n̼н̼ậ̼ρ̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼-̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼т̼ι̼ế̼т̼ ̼к̼ι̼ệ̼м̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼.̼

D̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼2̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼м̼ấ̼т̼ ̼c̼ả̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼н̼ι̼ể̼n̼ ̼n̼н̼ι̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ℓ̼σ̼ ̼т̼σ̼α̼n̼.̼