T̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼”̼T̼ì̼n̼h̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼X̼ó̼m̼”̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼V̼ư̼ờ̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼ỏ̼ ̼L̼ạ̼ ̼M̼ọ̼c̼ ̼U̼m̼ ̼T̼ù̼m̼.̼H̼à̼n̼g̼ ̼X̼ó̼m̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼C̼á̼c̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼ ̼Á̼o̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼D̼ọ̼n̼ ̼H̼ộ̼

Uncategorized

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼B̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼4̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼-̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼1̼8̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼.̼

B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼9̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼2̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼6̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼
̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼(̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼c̼â̼y̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼7̼ ̼c̼â̼y̼)̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼â̼m̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼g̼à̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼.̼

Đ̼ồ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ổ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼;̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼

T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼á̼n̼,̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼n̼ở̼ ̼r̼ộ̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼
̼T̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼0̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼3̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼/̼3̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼7̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼o̼c̼a̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼l̼á̼ ̼k̼h̼á̼t̼.̼.̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼F̼r̼e̼d̼e̼r̼e̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼1̼5̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼


̼T̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼á̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ú̼c̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼â̼m̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ộ̼t̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼.̼.̼.̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼:̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼g̼â̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

th̼ứ̼ ̼4̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼L̼à̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼o̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼
̼
̼C̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼a̼n̼a̼b̼i̼s̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼o̼c̼a̼,̼ ̼l̼á̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼
̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼á̼i̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼à̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼m̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼e̼o̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼.̼