C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼/̼1̼0̼ ̼:̼ ̼N̼s̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼V̼à̼ ̼T̼ự̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼”̼M̼ù̼a̼ ̼L̼ũ̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼N̼a̼y̼ ̼Đ̼ể̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼L̼o̼”̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼i̼n̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼

Uncategorized

T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼h̼à̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼

T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼é̼ ̼x̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼.̼ ̼
̼-̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼h̼à̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼-̼ ̼T̼ự̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼2̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼:̼ ̼c̼ó̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼T̼ự̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼ ̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼:̼ ̼”̼M̼à̼y̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼.̼ ̼M̼à̼y̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

Đ̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼ă̼n̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼.̼ ̼
̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼í̼ ̼v̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼”̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼C̼h̼è̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼
̼
̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ữ̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼ê̼k̼í̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼y̼ ̼s̼ư̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ò̼a̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼”̼T̼a̼o̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼é̼!̼”̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼à̼ ̼đ̼á̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼a̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼
̼-̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼o̼n̼g̼.̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼s̼ô̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼ì̼ ̼k̼è̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼.̼
̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼(̼c̼ư̼ờ̼i̼)̼.̼

T̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼,̼ ̼k̼í̼n̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼a̼l̼a̼ ̼G̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼V̼F̼C̼)̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼3̼0̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼T̼á̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼C̼z̼e̼c̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼á̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼v̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼C̼h̼ạ̼p̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼ ̼
̼G̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼á̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼3̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼â̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼á̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼