T̼á̼ ̼H̼ỏ̼a̼ ̼K̼h̼i̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼S̼ơ̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼D̼â̼y̼ ̼R̼ố̼n̼ ̼Ở̼ ̼K̼h̼e̼ ̼N̼ứ̼t̼ ̼S̼a̼u̼ ̼B̼ứ̼c̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼h̼à̼ ̼”̼C̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼m̼ ̼N̼h̼á̼p̼ ̼N̼g̼ó̼n̼ ̼T̼a̼y̼”̼ ̼

Uncategorized

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9.̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼e̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼â̼u̼ ̼Q̼u̼ỳ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼.̼K̼.̼H̼.̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼
̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼
̼V̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼o̼i̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼e̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼
̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼â̼u̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼.̼
̼
̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼”̼ ̼-̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼o̼i̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼e̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼
̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼â̼u̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼.̼
̼
̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼”̼ ̼-̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼.̼
̼
̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼t̼i̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ề̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼l̼â̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ó̼p̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼P̼l̼a̼s̼m̼a̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ủ̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼
̼