T̼h̼u̼a̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ị̼ ̼Đ̼á̼ ̼Đ̼í̼t̼ ̼V̼ề̼.̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼C̼a̼y̼ ̼C̼ú̼ ̼Đ̼i̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ó̼t̼ ̼C̼h̼ọ̼n̼ ̼C̼ả̼ ̼Ổ̼ ̼”̼C̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼ả̼ ̼H̼ê̼”̼

Uncategorized

H̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼0̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼6̼7̼ ̼ô̼t̼ô̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼C̼0̼2̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼.̼3̼.̼
̼
̼V̼ụ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼v̼â̼y̼ ̼r̼á̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼à̼ ̼B̼ầ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼Đ̼o̼a̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼

B̼ị̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼á̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼ã̼i̼,̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼ó̼e̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼ ̼
̼
̼S̼ò̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼a̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼ú̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼6̼7̼0̼B̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼1̼,̼5̼k̼m̼ ̼d̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼S̼i̼d̼a̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼T̼P̼.̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼ự̼n̼g̼.̼

S̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼T̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼ ̼A̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼g̼á̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼-̼5̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼
̼
̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼.̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼ú̼p̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼â̼y̼ ̼r̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼y̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼
̼
̼Đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼á̼n̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼