M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼:̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼S̼ẽ̼ ̼N̼g̼h̼ỉ̼ ̼S̼h̼o̼w̼ ̼Ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ể̼ ̼V̼ề̼ ̼M̼ỹ̼.̼D̼â̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼N̼ó̼i̼:̼ ̼”̼L̼á̼ ̼R̼ụ̼n̼g̼ ̼V̼ề̼ ̼C̼ộ̼i̼,̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼S̼ĩ̼ ̼R̼ụ̼n̼g̼ ̼V̼ề̼ ̼M̼ỹ̼”̼ ̼

Uncategorized

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼M̼C̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼M̼C̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼.̼

“̼V̼â̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼.̼ ̼V̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼”̼.̼

X̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼‘̼b̼.̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼.̼н̼.̼ạ̼.̼у̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼’̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼‘̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼e̼n̼’̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼P̼н̼ư̼ơ̼n̼ɢ̼ ̼H̼ằ̼n̼ɢ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼k̼.̼i̼.̼ệ̼.̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼т̼.̼ộ̼.̼ι̼ ̼d̼α̼n̼н̼ ̼ν̼.̼υ̼ ̼к̼н̼.̼ố̼n̼ɢ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼.̼

X̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼‘̼b̼.̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼.̼н̼.̼ạ̼.̼у̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼’̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼‘̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼e̼n̼’̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼P̼н̼ư̼ơ̼n̼ɢ̼ ̼H̼ằ̼n̼ɢ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼k̼.̼i̼.̼ệ̼.̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼т̼.̼ộ̼.̼ι̼ ̼d̼α̼n̼н̼ ̼ν̼.̼υ̼ ̼к̼н̼.̼ố̼n̼ɢ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼.̼

B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼.̼ồ̼.̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼в̼ê̼n̼н̼ ̼ν̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼